Γενικά

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες στον Τομέα Βιολογίας Ζώων εστιάζονται:

 1. στη Βιοποικιλότητα & την Εξελικτική Οικολογία των Ζώων,
 2. στη Θαλάσσια Οικολογία & Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων,
 3. στην Οικοτοξικολογία & Ρύπανση Περιβάλλοντος
 4. στη Φυσιολογία του Νευρικού συστήματος.

Οι ερευνητικές ομάδες του Τομέα συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και με ερευνητικές ομάδες από Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στον Τομέα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα Εργαστήρια: το Εργαστήριο Ζωολογίας και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων. Παράλληλα, ο Τομέας έχει την εποπτεία του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία 6 υποχρεωτικών μαθημάτων και 15 μαθημάτων επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και 6 μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Εργαστήριο Ζωολογίας

 • Η Επιστήμη της Βιολογίας (δια-τομεακό μάθημα)
 • Βιολογία Ζώων Ι
 • Βιολογία Ζώων ΙΙ
 • Οικολογία I

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων

 • Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι
 • Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ

 • Διπλωματική εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Εργαστήριο Ζωολογίας

 • Ηθολογία
 • Πανίδα της Ελλάδος
 • Βιογεωγραφία (δια-τομεακό μάθημα)
 • Βιοποικιλότητα & Βιολογία της Διατήρησης (δια-τομεακό μάθημα)
 • Θαλάσσια Οικολογία
 • Ιχθυολογία
 • Ρύπανση Περιβάλλοντος
 • Υδατοκαλλιέργειες

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων

 • Εγκέφαλος & Νους
 • Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών
 • Πειραματική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών
 • Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου
 • Νευροβιολογία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

 • Μοριακή Φυσιολογία & Νευροβιολογία

 • Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων & Οικολογικά Μοντέλα
 • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση ειδών & οικοτόπων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Φυσικών Περιοχών
 • Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
 • Αξιολόγηση & Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
 • Υπολογιστική ανάλυση ωκεανογραφικών δεδομένων
 • Δομή και λειτουργία θαλάσσιων οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνη
 • Αλιευτική ωκεανογραφία και διαχείριση
 • Υδατοκαλλιέργειες: τεχνικές παραγωγής και περιβάλλον

Ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα

 • Χωρικά & Χρονικά Πρότυπα και διεργασίες βιοποικιλότητας ζωικών κοινοτήτων
 • Eξελικτική οικολογία χερσόβιων ζώων (Διεργασίες ενδογένεσης, φυλογεωγραφία, συμπεριφορικές, μορφολογικές, οικολογικές & πληθυσμιακές προσαρμογές)
 • Φυλογενετικές σχέσεις (Γενετικές, μοριακές & κυτταρολογικές μέθοδοι)
 • Βιολογική ωκεανογραφία & αλιευτική διαχείριση
 • Αφθονία, κατανομή & συμπεριφορά των θαλασσίων οργανισμών
 • Συνέπειες του περιβάλλοντος & των κλιματικών αλλαγών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στους εκμεταλλευόμενους πληθυσμούς
 • Υδατοκαλλιέργειες (Ιχθυονύμφες, ζωοπλαγκτόν, χρήση προβιοτικών)
 • Καλλιέργεια φυτοπλαγκτόν (μείωση εκλύσεων CO2, παραγωγή βιοντίζελ & βιοτεχνολογικών προϊόντων)
 • Επαγωγή οξειδωτικών & γενοτοξικών επιπτώσεων σε υδρόβιους οργανισμούς, μετά από έκθεση σε ρυπογόνους παράγοντες
 • Βιομαρτύρες σε ιστούς Βιοενδείκτες οργανισμούς (Εκτίμηση των επιπτώσεων ρυπογόνων ουσιών – ανόργανων & οργανικών)
 • Παρακολούθηση της ποιότητας/κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με χρήση οργανισμών Βιοενδεικτών
 • Υδατική Τοξικολογία (Δοκιμές τοξικότητας σε υδρόβιους οργανισμούς των γλυκών και αλμυρών υδάτων)
 • Εμβρυική ανάπτυξη εγκεφάλου
 • Νευροβιολογική βάση της συμπεριφοράς και του στρες
 • Παθοφυσιολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Μηχανισμοί νευροπροστασίας & νευροεκφύλισης
 • Επίδραση φυτικών εκχυλισμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα
 • Αναπτυξιακή νευροβιολογία (πολλαπλασιασμός μετανάστευση νευρικών κυττάρων & ρόλος νευροδιαβιβαστικών συστημάτων)
 • Μηχανισμοί πλαστικότητας στον ώριμο εγκέφαλο (επίδραση επί-γενετικών παραγόντων στην εγκεφαλική λειτουργία – φυλετικές ορμόνες, τραύμα, υπέρταση, μοντέλα μάθησης)

Ζωολογικό Μουσείο

Ο Τομέας Βιολογίας Ζώων λειτουργεί το Ζωολογικό μουσείο το οποίο περιέχει συντηρημένο υλικό κυρίως της ελληνικής πανίδας όπως Σπονδυλόζωα και Ασπόνδυλα ζώα. Στόχος του είναι η έρευνα, η εκπαίδευση φοιτητών και η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως μέσω επισκέψεων μαθητών σχολείων.

Διαβάστε περισσότερα για το Ζωολογικό Μουσείο ή επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του.

Εργαστηριακοί χώροι

Διευθυντής Τομέα

Μέλη Δ.Ε.Π Τομέα

Μέλη Ε.ΔΙ.Π Τομέα

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π Τομέα