Γενικά

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες στον Τομέα Βιολογίας Φυτών εστιάζονται:

  1. στην ταξινομική, λειτουργική, φυλογενετική ποικιλότητα και βιογεωγραφία,
  2. στην χαρτογράφηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών, οικοτόπων, οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών
  3. στην οικολογία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
  4. στη φυσιολογία και οικοφυσιολογία των φυτών

Οι ερευνητικές ομάδες του Τομέα συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και με ερευνητικές ομάδες από Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στον Τομέα λειτουργούν δύο θεσμοθετημένα Εργαστήρια: το Εργαστήριο Βοτανικής και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών. Παράλληλα, ο Τομέας έχει την εποπτεία του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία 5 υποχρεωτικών μαθημάτων (4 μαθήματα προσφερόμενα από τον Τομέα και 1 διατομεακό) και 7 μαθημάτων επιλογής (5 μαθήματα προσφερόμενα από τον Τομέα και 2 διατομεακά) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 5 μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας καθώς και 4 μαθημάτων σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Βιολογία Φυτών Ι
  • Βιολογία Φυτών ΙΙ
  • Η Επιστήμη της Βιολογίας (διατομεακό μάθημα)
  • Οικολογία II
  • Φυσιολογία Φυτών

  • Βιογεωγραφία (διατομεακό μάθημα)
  • Βιοποικιλότητα & Βιολογία Διατήρησης (διατομεακό μάθημα)
  • Ειδικά Θέματα Βοτανικής
  • Οικολογία Βλάστησης
  • Οικοφυσιολογία Φυτών
  • Φωτοσύνθεση
  • Χαρτογράφηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών

  • Γενική Οικολογία (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών)
  • Στοιχεία Πανίδας και Χλωρίδας (Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

  • Αξιολόγηση & Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων,
  • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων
  • Επιπτώσεις Περιβαλλοντικών Καταπονήσεων στα Μεσογειακά Φυτά
  • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών

  • Θέματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εργαστήρια και έρευνα του Τομέα

  • Ταξινομική, Φυλογενετική και Λειτουργική Ποικιλότητα
  • Φυλογένεση γενών της Ελληνικής χλωρίδας
  • Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή
  • Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία
  • Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση βιοποικιλότητας
  • Βιολογία Διατήρησης, Χαρτογράφηση βλάστησης, οικοτόπων και οικοσυστημάτων
  • Διαχείριση οικοσυστημάτων, οικοτόπων και ειδών
  • Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών
  • Φυτοκοινωνιολογικές έρευνες βλάστησης και Οικολογίας Βλάστησης
  • Μηχανισμοί της φωτοσύνθεσης σε αυτοφυή και καλλιεργούμενα φυτά (εποχιακές και αναπτυξιακές μεταβολές, φωτοπροστασία, φωτοσύνθεση βλαστών και καρπών, φωτοσύνθεση σε ιστούς με υψηλή περιεκτικότητα ανθοκυανινών)
  • Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στη φυσιολογική λειτουργία των φυτών (ξηρασία, υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, UV-ακτινοβολία, κλπ)
  • Εφαρμογές των τεχνικών φθορισμού της χλωροφύλλης (stress, συμβιώσεις, αποκρίσεις σε παθογόνα, τοξικότητα)
  • Αποκρίσεις της φωτοσυνθετικής συσκευής φυκών σε εφαρμογές απορρύπανσης
  • Ανάλυση ουσιών με αντιοξειδωτική δράση
  • Οικολογία ειδών, βιοκοινοτήτων και οικοσυστημάτων
  • Δομή, δυναμική και διαχείριση Oικοσυστημάτων
  • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
  • Προστασία της Φύσης και του Περιβάλλοντος
  • Διαχείριση οικοσυστημάτων και τύπων οικοτόπων με έμφαση στις Προστατευόμενες περιοχές και τα Εθνικά Πάρκα (Σχέδια Διαχείρισης). Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων.
  • Οικολογία τοπίου, Μεταβολές και πρότυπα βιοποικιλότητας σε χωρικές και χρονικές κλίμακες.
  • Οικολογία & Διαχείριση των εσωτερικών υδάτων. Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας του Νερού, Βιολογική παρακολούθηση (monitoring), Εισβαλλόμενα φυτικά είδη, Είδη βιο-δείκτες (WFD 2000/60/ΕΕ quality element; macrophytes)
  • Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των αλλαγών χρήσεων γης στα υδάτινα οικοσυστήματα. Δυναμική της υδρόβιας και παρόχθιας βλάστησης

Βοτανικό Μουσείο

Το Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1973 με βάση  το Π.Δ. 360 (ΦΕΚ 264/3-10-1973), ύστερα από πρωτοβουλία του τότε καθηγητή της έδρας της Βοτανικής και πρώτου διευθυντή του κ. Δ. Φοίτου. Βασικός στόχος του Μουσείου είναι η διερεύνηση και επιστημονική τεκμηρίωση του φυσικού πλούτου της Ελλάδας με έμφαση στη χλωρίδα. Λειτουργεί ως βασική ερευνητική δομή και υποδομή του Τμήματος Βιολογίας α) αποτελώντας τη βάση για συστηματικές, βιογεωγραφικές και φυλογενετικές έρευνες των φυτών και β) στηρίζοντας ταυτόχρονα την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας. Η επιστημονική και πολιτισμική αξία του Βοτανικού Μουσείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή συνδέεται με το μοναδικό απόθεμα βιοποικιλότητας και γενετικών πόρων της μοναδικής ελληνικής χλωρίδας.

Διαβάστε περισσότερα για το Βοτανικό Μουσείο

Εργαστηριακοί χώροι Έρευνας και Εκπαίδευσης

Διευθυντής Τομέα

Μέλη Δ.Ε.Π Τομέα

Μέλη Ε.ΔΙ.Π Τομέα