Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Bιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 3ος Όροφος (B/M 373)
Email: apkaparel@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997825

Επιστημονική κατάρτιση

 • 1991: Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1996: MSc Ωκεανογραφίας – Κλάδος Βιολογικής Ωκεανογραφίας, Διατμηματικό ΠΜΣ Σχολής Θετικών Επιστημών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 2002: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήρια:

 • Βιολογία Ζώων Ι: Βασικά Φύλα & Πρωτοστόμια
 • Βιολογία Ζώων ΙΙ: Δευτεροστόμια
 • Θαλάσσια Οικολογία
 • Οικολογία Ι/Πληθυσμιακή Οικολογία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Βιολογία, αλιεία και ηθολογία καρκινοειδών και μαλακίων (δίθυρα & κεφαλόποδα)
 • Συλλογή, συντήρηση, επεξεργασία και προσδιορισμός δειγμάτων βένθους
 • Οικολογία παράκτιων οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητα, ανθρωπογενείς επιδράσεις στο παράκτιο οικοσύστημα
 • Δομή και λειτουργία υδάτινων οικοσυστημάτων με έμφαση στις λιμνοθάλασσες

Εμπειρία πεδίου:

 • Συμμετοχή σε 7 ερευνητικά ταξίδια του σκάφους E/A ΦΙΛΙΑ, του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο με αντικείμενο την δειγματοληψία καρκινοειδών, ψαριών και βένθους
 • Δειγματοληψίες ψαριών και καρκινοειδών με μηχανότρατα από αλιευτικά πεδία και από μεγάλα βάθη.
 • Δειγματοληψία από ιχθυόσκαλες: μετρήσεις βιομάζας εκφορτώσεων, μετρήσεις μήκους και βάρους καρκινοειδών

Ερευνητικά προγράμματα:

 • Συμμετοχή σε 17 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Thessalou-Legaki, M., Α. Kapareliotis, 1993. Burrow construction by the shallow water ghost shrimp Callianassa tyrrhena. International Senckenberg Symposium Crustacea Decapoda, Senckenberg Museum: Frankfurt a.M. Germany (18 – 22 October 1993), Abstract Volume 35, 66p.
 • Papatheodorou, G., Fakiris, E., Geraga, M., Patsourakis, M., Koutsodendris, A., Ferentinos, G., Kiparissis, S., Kapareliotis, A., Kornaros, M., Zafiri, C., Rallatos, D., (2008). Mapping of Posidonia Oceanica meadows using side scan sonar and ground trouthing techniques. 33rd IGC International Geological Congress (Oslo, Norway, 6-14 August, 2008), 11-12 pp
 • Nathanailides, C., Paschos, I., Tsoumani, M., Perdikaris, C., Kapareliotis, A., (2010). Capacity for thermal acclimation and winter mortality of sea bass (Dicentrarchus labrax) in freshwater earthen ponds. Italian J. 77, 23-28
 • Kiparissis, S., Fakiris, E., Papatheodorou, G., Geraga, M., Kornaros, M., Kapareliotis, A., Ferentinos G., (2010). Illegal trawling and induced invasive algal spread as collaborative factors in a Posidonia oceanica meadow degradation. Biological Invasions 13 (3):669-678, DOI 10.1007/s10530-010-9858-9