ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ
(δείκτης)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (τρέχουσα τιμή) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
(Πότε;)

Σ1.: Ενίσχυση της  υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα πεδία του ΠΠΣ της Βιολογίας

Σ1.1: Αναβάθμιση εκπαιδευτικής διαδικασίας ΠΠΣ

Συμμετοχή μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ σε σεμινάρια του Γραφείου διδασκαλίας και μάθησης του Π.Π.
ΔΒ1.1

0

3

-Ενθάρρυνση των μελών ΔΕΠ/ΕΙΔΙΠ για συμμετοχή τους σε σεμινάρια αποτελεσματικής και ελκυστικής  διδασκαλίας από το Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης του Π.Π.
-Ενδιάμεσες εξετάσεις /εργασίες πρόοδοι

Συνελεύσεις Τομέων, Συνέλευση Τμήματος.
Επιτροπή ΠΠΣ
Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ

31/12/2023

Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν έτη
Μ4.055 Μ4.056

40%

45%

Αύξηση Μέσου ¨Όρου βαθμολογίας
Μ4.109 Μ4.110

7.3

7.5

Σ1.2:  Βελτίωση αναλογίας μελών ΔΕΠ / φοιτητών Αύξηση της στελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό και νέα γνωστικά́ αντικείμενα.

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΔΕΠ σε νέα γνωστικά αντικείμενα
Δ3.09
Ο.5%

1%

-Ολοκλήρωση εκλογής 1 θέσης ΔΕΠ
-Διεκδίκηση νέων μελών ΔΕΠ, νέων θέσεων ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

-Συνέλευση Τμήματος
-Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης
-Σύγκλητος

31/12/2023

Σ1.3:  Ενθάρρυνση και ενίσχυση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από φοιτητές

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από προπτυχιακούς φοιτητές
ΔΒ3.4.1

463 600 – Επικοινώνηση της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους προπτυχιακούς φοιτητές ΟΜΕΑ
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

31/12/2023

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από αποφοίτους
ΔΒ3.4.2?
Μ4.140?

0 – Επικοινώνηση της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους αποφοίτους ΟΜΕΑ
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

31/12/2023

Σ2.: Ενίσχυση της σύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας

Σ2.1: Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής φοιτητών στην πρακτική άσκηση

Αριθμός φοιτητών που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση
Δ4.15
Μ4.031
40 45 – Αύξηση των συνεργαζόμενων φορέων
– Ημερίδα ενημέρωσης των φοιτητών για τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση

31/12/2023

Σ2.2: Ανάπτυξη Προγραμμάτων δια βίου μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Πλήθος Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ με συντονιστή μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
ΔΒ2.2
0 1 Ενίσχυση συνεργασιών Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

31/12/2023

Σ3.:  Ενίσχυση της έρευνας υψηλής ποιότητας  με στόχο την σύγχρονη  εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε πεδία αιχμής της Βιολογίας

Σ3.1: Σύνδεση υψηλού επιπέδου έρευνας με την εκπαιδευτική́ διαδικασία, συμμετοχή́ φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα

Εξειδίκευση Αναβάθμιση Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών
Μ3.001
1 2 Επαφές και συνεργασίες με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου

31/12/2023

Σ3.2: Αύξηση δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Μέσο συνολικό πλήθος  εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ
Δ3.36
44 50 – Συνεργασία και υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων
– Αύξηση των ερευνητικών συνεργασιών
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

31/12/2023

Σ3.3: Αύξηση ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων

Ενεργά χρηματοδοτούμενα έργα (σύνολο)
Μ3.128
77 80 Αύξηση συνεργασιών των μελών ΔΕΠ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

31/12/2023

Σ4.: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας

Σ4.1: Ενίσχυση Κινητικότητας φοιτητών με ERASMUS

Ετήσιο ποσοστό εξερχομένων φοιτητών με ERASMUS επί των εγγεγραμμένων φοιτητών
Δ4.34.
 Μ4.089 Μ4.090
0.2% 0,5% – Αύξηση συνεργασιών των μελών ΔΕΠ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
– Ενημέρωση-ενθάρρυνση φοιτητών  μέσω κοινωνικών δικτύων, ενημερωτικών εκδηλώσεων
– Επιτροπή Erasmus
– Μέλη ΔΕΠ

31/12/2023

Σ4.2: Διοργάνωση ετήσιων στοχευμένων θεματικών ημερίδων

– Επιτροπή Erasmus
– Μέλη ΔΕΠ

31/12/2023

Σ5:  Βελτίωση Υποδομών

Σ5.1. Εκσυγχρονισμός, βελτίωση  και αναβάθμιση των διαθέσιμων ψηφιακών υποδομών  και εργαστηριακού εξοπλισμού

Ανανέωση των Η/Υ του εργαστηρίου Υπολογιστώ και του εργαστηριακού εξοπλισμού
ΔΒ5.1
0 20 Καταγραφή ψηφιακών αναγκών ετησίως.
Καταγραφή ερευνητικών, εκπαιδευτικών αναγκών ετησίως
– Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή  της Σχολής Θετικών Επιστημών για θέματα Εξοπλισμού
-Επιτροπή  Χώρων
– Συνέλευση Τμήματος

31/12/2023