Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, κατά τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) στο Α.Ε.Ι.

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι. πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά (2) έτη.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Είσοδος στο σύστημα και συμπλήρωση ατομικών στοιχείων https://academicid.minedu.gov.gr/

Φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από ένα φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Μετά από σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός φοιτητής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα μαθήματα που διδάχθηκε.
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο.
 • Παράρτημα Διπλώματος στους αποφοίτους εισαγωγής ακ. έτους 2014-2015 και επόμενους.

Κάθε φοιτητής/ρια οφείλει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα οποία διδάσκονται κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων).

Οι διαδικασίες εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων πραγματοποιούνται από τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος. Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο/η φοιτητής/ρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.

Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις για τα μαθήματα αυτά και εάν παρά ταύτα συμμετάσχουν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Πριν από τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχει γίνει η ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό/εαρινό εξάμηνο.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://progress.upatras.gr

Για τεχνικά προβλήματα αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο itdesk@upatras.gr

Οι φοιτητές με εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2016-2017 και έπειτα) δηλώνουν:

 • νέα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS στο αντίστοιχο χειμερινό/εαρινό εξάμηνο φοίτησης. Υπέρβαση του αριθμού των 30 ECTS ΔΕΝ επιτρέπεται.
 • τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών/εαρινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι επί πτυχίω φοιτητές εισαγωγή ακαδ. έτος  2014-2015 και 2015-2016 δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών/εαρνών εξαμήνων σύμφωνα με τοισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 30 ECTS κάθε εξάμηνο ακριβώς. Δεν επιτρέπεται καμία υπέρβαση των 30 ECTS ανά εξάμηνο.
Οι επί πτυχίω φοιτητές εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2013-2014 και πριν δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών/εαρινών εξαμήνων σύμφωνα με τοισχύον Πρόγραμμα Σπουδών.

Προσοχή

 1. Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα.  ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ
 2. Οι διδακτικές μονάδες και οι μονάδες ECTS κατοχυρώνονται για κάθε μάθημα, ισχύουν και προσμετρούνται για τη λήψη του πτυχίου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και όχιμε την αρχική δήλωση.
 3. Οι φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις μονάδες ECTS και όχι τον αριθμό μαθημάτων, ώστε να συμπληρώνονται οι 240 ECTS  για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία φοιτητές έχουν λιγότερες μονάδες ECTS από 240ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 4. Οι φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγούμενοι πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις διδακτικές μονάδες, ώστε να συμπληρώνονται οι 150 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία επί πτυχίω φοιτητές έχουν λιγότερες διδακτικές μονάδες από 150 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
 5. Τα μαθήματα που καταργήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρέπει να αντικατασταθούν από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020.
 6. Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.
 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2014 – 2015, 2015 – 2016 και 2016-2017 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδώνκαι η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) 240 μονάδων ECTS ΑΚΡΙΒΩΣ (πιστωτικές μονάδες) – αποκλειστικά 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.
 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδώνκαι η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS (πιστωτικές μονάδες).
 • Για τους φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγουμένους απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδώνκαι η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 150 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.)

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κατά τις περιόδους Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Ιουνίου, για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Οι φοιτητές δικαιούται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο (2) εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (επί πτυχίω φοιτητές), η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δήλωση των εαρινών ή χειμερινών μαθημάτων, αντίστοιχα, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου σε προθεσμία που ορίζεται από το Τμήμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη διανομή των θεμάτων, απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φοιτητή/ρια. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατά την κρίση του/της υπευθύνου/ης διδάσκοντος/ουσας, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε φοιτήτρια που προσήλθε καθυστερημένα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος καθυστέρησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Ο/Η φοιτητής/ρια αυτός/ή δεν δικαιούται συμπληρωματικό χρόνο εξέτασης.
 2. Ο/Η διδάσκων/ουσα και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα οφείλουν να συναντηθούν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης, προκειμένου να διευθετήσουν τα ακόλουθα: -κατανομή εξεταζομένων και επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, -εσωτερική (εντός της αίθουσας) διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζομένων, η οποία οφείλει να είναι πρόσφορη για τους σκοπούς της εξέτασης, -κατανομή του απαραίτητου εξεταστικού υλικού γιτη διεξαγωγή της εξέτασης (κόλλες με κατάλληλη σήμανση).
 1. Κάθε αλλαγή στη διάταξη των εξεταζομένων εντός της αίθουσας ή μεταξύ των χρησιμοποιουμένων αιθουσών αποτελεί ευθύνη του διδάσκοντα και των επιτηρητών.
 2. Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του/της στο γραπτό του/της και στην συνέχεια ο/η επιτηρητής/ ρια τον/την ταυτοποιεί βάσει της ακαδημαϊκής (φοιτητικής) του/της ταυτότητας. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται στη Συνέλευση του Τμήματος για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
 3. Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα που προβλέπονται ρητά στο αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ή επιτρέπονται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.
 4. Κινητά τηλέφωνα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλώς σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μη βρίσκονται πάνω στο έδρανο. Η ενεργοποίησή τους εκλαμβάνεται ως απόπειρα αντιγραφής.
 5. Η διεξαγωγή των εξετάσεων αρχίζει με την έναρξη διανομής των εντύπων ή την αναγραφή στον πίνακα ή την εκφώνηση των θεμάτων.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/τη διδάσκοντα/ουσα. Οι απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις φοιτητών επί των θεμάτων των εξετάσεων, κατά την διάρκεια της εξέτασης, μπορούν να δοθούν μόνο από τον/τη διδάσκοντα/ουσα ή άλλα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα.
 7. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η αποχώρηση από τις αίθουσες των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης.
 8. Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν μαζί τους εξεταστικό υλικό (π.χ. τα θέματα των εξετάσεων) πριν από την επίσημη λήξη της εξέτασης.
 9. Κάθε εξεταζόμενος/η που αποχωρεί από την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη έξοδος μεμονωμένου/ης εξεταζομένου/ης με συνοδεία επιτηρητή, η οποία και αναγράφεται ως παρατήρηση στο γραπτό του.
 10. Η παραβίαση της γνησιότητας και αδιαβλητότητας των εξετάσεων, με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων, τιμωρείται. Σε περίπτωση απόπειρας αντιγραφής ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζομένων που ενεπλάκησαν σε αυτή και να ενημερώσει τον διδάσκοντα. Στην συνέχεια, οι εξεταζόμενοι που προσπάθησαν να αντιγράψουν παραπέμπονται από τον διδάσκοντα στη Συνέλευση του Τμήματος για τις αποφάσεις της.
 11. Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη λήξη των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η εκπνοή του χρόνου.
 12. Η εξέταση λήγει υποχρεωτικά με το πέρας του καθορισμένου χρόνου εξέτασης.
 13. Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει την εξέτασή του παραδίδει στο μέλος ΔΕΠ ή στον/την επιτηρητή/ρια το γραπτό του δοκίμιο και υπογράφει στη σχετική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί ο καθορισμένος για την εξέταση χρόνος, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι επιτηρητές μονογράφουν τα γραπτά. Στη συνέχεια, αφού καταμετρήσουν και αριθμήσουν τα γραπτά τα παραδίδουν στον/τη διδάσκοντα/ουσα.
 14. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν έχουν καθορισθεί ως επιτηρητές ή αντικαταστάτες τους, ή δεν είναι εξεταζόμενοι φοιτητές ή δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις.
 15. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό.

Στόχος

Η εκπόνηση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Π.Δ.Ε.) αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου, μέσω της υλοποίησης ερευνητικού θέματος στο πεδίο της Βιολογίας και των εφαρμογών της, ακολουθώντας τις αρχές και τους κανόνες της επιστήμης. Η Π.Δ.Ε. είναι κατά κανόνα ερευνητική και μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων πεδίου (εργασία πεδίου), in vivo και in vitro εργαστηριακά πειράματα, ανάλυση πρωτογενών δεδομένων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων, σε ερευνητικά πεδία που θεραπεύουν τα μέλη του Τμήματος, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη άλλων Τμημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του επιβλέποντα, η Π.Δ.Ε. μπορεί να αποτελεί ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που σχετίζεται με ένα ερευνητικό ερώτημα, υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία (ερευνητικές πλατφόρμες αναζήτησης, λέξεις κλειδιά, στατιστική ανάλυση δεδομένων των βιβλιογραφικών πηγών, κ.λπ.), που διασφαλίζουν την εξαγωγή αξιόπιστων και άρτιων συμπερασμάτων που άπτονται του ερευνητικού ερωτήματος της Π.Δ.Ε.

Επιλογή και ανάθεση Π.Δ.Ε.

 • Η Π.Δ.Ε. είναι προαιρετική και αποτελεί μάθημα επιλογής των δύο τελευταίων εξαμήνων (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιολογίας.
 • Η Π.Δ.Ε. ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές και 18 συνολικά πιστωτικές μονάδες ECTS που κατανέμονται και στα δύο εξάμηνα σπουδών (6 ECTS στο Ζ΄ εξάμηνο και 12 ECTS στο Η΄ εξάμηνο).
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει Π.Δ.Ε. στην έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου, με σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, στην οποία αναφέρεται ο επιβλέπων της Π.Δ.Ε.
 • Επιβλέπων της Π.Δ.Ε. ορίζεται από τον οικείο Τομέα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) του Τμήματος Βιολογίας.
 • Mετά την αίτηση του φοιτητή για εκπόνηση Π.Δ.Ε. και την συναίνεση/αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τον επιβλέποντα, ανακοινώνεται στον Τομέα ο τίτλος της Π.Δ.Ε. και συγκροτείται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.).
 • Η Τ.Ε.Ε., πέραν του επιβλέποντος, μπορεί να αποτελείται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, (β) ερευνητές/τριες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
 • Δίνεται η δυνατότητα συνεπίβλεψης της Π.Δ.Ε. με τη συμμετοχή (α) μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κατόχου διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος, (β) ερευνητών/τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, εφόσον το απαιτεί το προτεινόμενο θέμα της Π.Δ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της κατηγορίας (β) και (γ) διδάσκουν στο ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, οι δύο συνεπιβλέποντες ορίζονται αυτομάτως ως μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Κατόπιν εγκρίσεως, ο Διευθυντής του Τομέα διαβιβάζει την απόφαση στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να λάβει την οριστική έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του επιβλέποντα ή άλλου μέλους της Τ.Ε.Ε., εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν αίτησης του Διευθυντή του Τομέα στον οποίο έχει γίνει η αίτηση εκπόνησης Π.Δ.Ε.
 • Μετά την έγκριση της Π.Δ.Ε. από τον οικείο Τομέα και τη Συνέλευση του Τμήματος, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να την υλοποιήσει, υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του επιβλέποντα.
 • Ο/η φοιτητής/τρια που επέλεξε Π.Δ.Ε. οφείλει να τη δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος, κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επιλογής στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης με τη λήξη του Η΄ εξαμήνου σπουδών, η Π.Δ.Ε. καταχωρείται στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, όπως ισχύει για όλα τα χρεωστούμενα μαθήματα.

Εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση Π.Δ.Ε.

 • Η εκπόνηση της Π.Δ.Ε. γίνεται στους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Βιολογίας, με ευθύνη του επιβλέποντα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η Π.Δ.Ε. , στο σύνολό της ή τμήμα αυτής, μπορεί να υλοποιηθεί σε αναγνωρισμένου κύρους εργαστήρια άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων και Φορέων Διαχείρισης, υπό την συνεπίβλεψη μέλους της Τ.Ε.Ε.
 • Σε περίπτωση που η Π.Δ.Ε. υλοποιείται σε εργαστηριακό χώρο μέλους της Τ.Ε.Ε. το οποίο δεν έχει οριστεί ως συνεπιβλέπων, την ευθύνη υλοποίησης και τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τη φέρει το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας.
 • Η συγγραφή και παρουσίαση/εξέταση της Π.Δ.Ε. γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
 • Ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει το πλήρες κείμενο της Π.Δ.Ε. στον επιβλέποντα για τυχόν διορθώσεις/υποδείξεις και σχόλια/αλλαγές, τις οποίες πρέπει να λάβει γνώση για την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου προς υποβολή στα μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Ο επιβλέπων οφείλει να στείλει το τελικό κείμενο της Π.Δ.Ε. στα μέλη της Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης.
 • Τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης της Π.Δ.Ε. ο επιβλέπων οφείλει με γραπτή ή ηλεκτρονική ανακοίνωση να ενημερώσει για τη δημόσια παρουσίαση της Π.Δ.Ε. από τον/την υποψήφιο/α.
 • Η παρουσίαση και εξέταση της Π.Δ.Ε. πραγματοποιούνται δημοσίως στις εγκαταστάσεις του οικείου Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, ή σε κατάλληλους χώρους του Τμήματος, υπό την παρουσία τουλάχιστον δύο από τα τρία μέλη της Τ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του επιβλέποντα ή τουλάχιστον ενός από τους συνεπιβλέποντες, σε περίπτωση συνεπίβλεψης.
 • Η παρουσίαση της Π.Δ.Ε. έχει διάρκεια 20-30 λεπτά, και ακολουθεί η εξέταση από τα μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης και της εξέτασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.
 • Κατά τη διαδικασία της εξέτασης ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλεται σε ερωτήσεις από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. σχετικά με θέματα που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας, καθώς και υποδείξεις που αφορούν τη δομή του κειμένου, στις οποίες ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ανταποκριθεί προκειμένου να προβεί στην τελική οριστικοποίηση και εκτύπωση της Π.Δ.Ε.
 • Μετά το τέλος της εξέτασης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο, πριν ακολουθήσει η αποχώρηση του φοιτητή/τριας και του ακροατηρίου από τον χώρο της παρουσίασης.
 • Στη συνέχεια, τα μέλη της Τ.Ε.Ε., αφού συνεκτιμήσουν την ποιότητα της Π.Δ.Ε. (δομή κειμένου, ποιότητα ερευνητικής εργασίας κ.λπ.), την επάρκεια των απαντήσεων στις ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της εξέτασης, καθώς και τη γενική εικόνα και ανταπόκριση του/της φοιτητή/τριας στις σχετικές ερευνητικές υποχρεώσεις που είχαν προσδιοριστεί, απονέμουν το σχετικό βαθμό της Π.Δ.Ε.
 • Το βαθμολόγιο υπογεγραμμένο από τα μέλη της Τ.Ε.Ε., καθώς και βεβαίωση παρουσίασης και εξέτασης της Π.Δ.Ε. υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, εντός τουλάχιστον 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης της Π.Δ.Ε.
 • Το τελικό/οριστικό κείμενο της Π.Δ.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας τόσο σε έντυπη (ένα αντίγραφο) όσο και ηλεκτρονική μορφή, και ακολούθως ο βαθμός καταχωρείται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας.

Αλλαγές και διακοπή υλοποίησης Π.Δ.Ε.

 • Για την οποιαδήποτε αλλαγή του τίτλου/θέματος της Π.Δ.Ε. και/ή της σύνθεσης της Τ.Ε.Ε., ο επιβλέπων σε συνεννόηση και αποδοχή από τον/την φοιτητή/τρια υποβάλλει αίτηση στον Τομέα δήλωσης της Π.Δ.Ε. και η απόφαση του Τομέα προωθείται προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Για διακοπή εκπόνησης της Π.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση στον οικείο Τομέα δήλωσης της Π.Δ.Ε., αναφέροντας τους λόγους διακοπής. Η σχετική απόφαση του Τομέα κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να λάβει την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Διακοπή εκπόνησης Π.Δ.Ε. μπορεί να αιτηθεί και ο επιβλέπων εφόσον διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση ή αδιαφορία του φοιτητή για την υλοποίησή της, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
 • Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της Π.Δ.Ε. ισοδυναμεί με υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να προβεί στην δήλωση μαθημάτων επιλογής που αθροιστικά αντιστοιχούν σε 18 ECTS.

Δηλώσης Π.Δ.Ε. για τους φοιτητές 7-8 εξαμήνου

Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο  τη Διπλωματική I με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ1. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει το επόμενο Ακαδ. Έτος.

Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο τη Διπλωματική IΙ με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ2. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει το επόμενο Ακαδ. Έτος.

Δηλώσεις Π.Δ.Ε. για τους επί πτυχίω φοιτητές

 • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο  τη Διπλωματική I με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ1. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει. Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  7ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία I, με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ08. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019  πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο τη Διπλωματική IΙ με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ2. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει. Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο  8ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία IΙ, με κωδικό ΒΙΟ_ΗΕ03. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε Ακαδημαϊκό Έτος.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας στην υπ΄αριθ. 4/21-12-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού, σύμφωνα με την  υπ΄αριθ. 104/1-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου, ως εξής:

 1. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός ειδικής προθεσμίας που θα καθορίζεται μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).
 2. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά τη επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για ένα (1) μάθημα ανά έτος χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και μόνο, για τους φοιτητές που φοιτούν στο έτος αυτό, πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς.
 3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων είναι τρία (3) συνολικά για κάθε φοιτητή και οι φοιτητές μπορούν να επανεξετάζονται και σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.
 4. Οι δύο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Χορηγείται βεβαίωση γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στους απόφοιτους του Τμήματος Βιολογίας που έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα προπτυχιακά μαθήματα:

 • Βιοστατιστική (υποχρεωτικό μάθημα Β΄ εξαμήνου)
 • Οικολογία Ι (υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου)
 • Οικολογία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου)
 • Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (μάθημα επιλογής Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου)

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Φ. 141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ.Β. 18–6–1987), η οποία έχει ως ακολούθως:

 1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 1983–1984 και μετά, όπως επίσης και όσων φοιτητών θα εισαχθούν στο μέλλον, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (άρθρο 25 παρ. 12 Ν. 1268/1982).
 2. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987–1988 και τα επόμενα, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.

Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

 • Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.
 • Μαθήματα με 3 η 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.
 • Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0.

Ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1983–1984 και 1984–1985, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός (καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία) να μην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα εναπομένοντα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου.

Οι φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του οικείου Τμήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φοιτητές που μετεγγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο κατά τα ανωτέρω Τμήμα. Για τον σκοπό αυτό, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα μαθήματα από τα οποία ζητά να απαλλαγεί. Για την ένταξή του σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής του, ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα αμέσως μετά την εγγραφή του και για το σύνολο των μαθημάτων και απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν αλλαγή εξαμήνου. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο πριν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης, συνοδευόμενο από την αναλυτική ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχει ασκηθεί. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται στον/την υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων ή και ασκήσεων στον/ην αιτούντα/ούσα φοιτητή/ρια.

1. Η παροχή διδακτικών συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με τον τρόπο και τα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων καταρτίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων διδασκόντων ή των Γενικών Συνελεύσεων των οικείων Τομέων, εφόσον υπάρχουν, και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα.

2. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος. Εάν φοιτητές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

3. Δικαιούχοι δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων είναι οι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου προσαυξανόμενου κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προμηθευτεί στο παρελθόν δωρεάν σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.

1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής που τους αφορούν.
 • Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας.
 • Να αξιολογούν το έργο των μελών ΔΕΠ και του λοιπού εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των Κανονισμών του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.
 • Να ενημερώνονται από το αρμόδιο Τμήμα, έως τον μήνα Ιούνιο πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, για το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη φοίτησής τους.
 • Να συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή κάθε εξαμήνου και να απευθύνονται στους Κοσμήτορες των Σχολών και στους Προέδρους και Τμημάτων για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους
 • Να υποβάλουν αιτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες του οικείου Τμήματος ή Σχολής ή του Ιδρύματος και να εξυπηρετούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 • Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υποδομών και των μέσων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος.
 • Να επωφελούνται από τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του Πανεπιστημίου Πατρών ειδικά.
 • Να υποβάλουν αναφορές και αιτήματα στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος σχετικά με θέματα όπως: αναβαθμολόγηση/ επανεξέταση μαθήματος για βελτίωση της βαθμολογίας τους.
 • Να εκπροσωπούνται, διά των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του Ιδρύματος.
 • Να συμμετέχουν στον φοιτητικό σύλλογο ή σε φοιτητικές ομάδες και ομίλους που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιδρύματος.

2. Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να είναι ενημερωμένοι για τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον Κανονισμό λειτουργίας Δικτύου και Τηλεματικής, τον Κανονισμό λειτουργίας υπολογιστικών υποδομών και τους λοιπούς επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος.
 • Να προάγουν την εικόνα του Ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.
 • Να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις, υποδομές και τον εξοπλισμό του Ιδρύματος.