Στόχος

Η εκπόνηση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Π.Δ.Ε.) αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας από τους φοιτητές στη μεθοδολογία της έρευνας και στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου, μέσω της υλοποίησης ερευνητικού θέματος στο πεδίο της Βιολογίας και των εφαρμογών της, ακολουθώντας τις αρχές και τους κανόνες της επιστήμης.

Η Π.Δ.Ε. είναι κατά κανόνα ερευνητική και μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων πεδίου (εργασία πεδίου), in vivo και in vitro εργαστηριακά πειράματα, ανάλυση πρωτογενών δεδομένων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων, σε ερευνητικά πεδία που θεραπεύουν τα μέλη του Τμήματος, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη άλλων Τμημάτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του επιβλέποντα, η Π.Δ.Ε. μπορεί να αποτελεί ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που σχετίζεται με ένα ερευνητικό ερώτημα, υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία (ερευνητικές πλατφόρμες αναζήτησης, λέξεις κλειδιά, στατιστική ανάλυση δεδομένων των βιβλιογραφικών πηγών, κ.λπ.), που διασφαλίζουν την εξαγωγή αξιόπιστων και άρτιων συμπερασμάτων που άπτονται του ερευνητικού ερωτήματος της Π.Δ.Ε.

Υπόδειγμα – Πρότυπο συγγραφής Διπλωματικής εργασίας

Κατεβάστε το ακόλουθο υπόδειγμα – πρότυπo συγγραφής Διπλωματικής εργασίας

Επιλογή και ανάθεση Π.Δ.Ε.

 • Η Π.Δ.Ε. είναι προαιρετική και αποτελεί μάθημα επιλογής των δύο τελευταίων εξαμήνων (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιολογίας.
 • Η Π.Δ.Ε. ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές και 18 συνολικά πιστωτικές μονάδες ECTS που κατανέμονται και στα δύο εξάμηνα σπουδών (6 ECTS στο Ζ΄ εξάμηνο και 12 ECTS στο Η΄ εξάμηνο).
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την εκπόνηση Π.Δ.Ε. στην έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου (από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 25 Οκτωβρίου κάθε έτους), με σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, στην οποία αναφέρεται ο επιβλέπων της Π.Δ.Ε.
 • Επιβλέπων της Π.Δ.Ε. ορίζεται από τον οικείο Τομέα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) του Τμήματος Βιολογίας.
 • Mετά την αίτηση του φοιτητή για εκπόνηση Π.Δ.Ε. και την συναίνεση/αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τον επιβλέποντα, ανακοινώνεται στον Τομέα ο τίτλος της Π.Δ.Ε. και συγκροτείται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.).
 • Η Τ.Ε.Ε., πέραν του επιβλέποντος, μπορεί να αποτελείται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, (β) ερευνητές/τριες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
 • Δίνεται η δυνατότητα συνεπίβλεψης της Π.Δ.Ε. με τη συμμετοχή (α) μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κατόχου διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος, (β) ερευνητών/τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, εφόσον το απαιτεί το προτεινόμενο θέμα της Π.Δ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της κατηγορίας (β) και (γ) διδάσκουν στο ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, οι δύο συνεπιβλέποντες ορίζονται αυτομάτως ως μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Κατόπιν εγκρίσεως, ο Διευθυντής του Τομέα διαβιβάζει την απόφαση στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να λάβει την οριστική έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του επιβλέποντα ή άλλου μέλους της Τ.Ε.Ε., εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν αίτησης του Διευθυντή του Τομέα στον οποίο έχει γίνει η αίτηση εκπόνησης Π.Δ.Ε.
 • Μετά την έγκριση της Π.Δ.Ε. από τον οικείο Τομέα και τη Συνέλευση του Τμήματος, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να την υλοποιήσει, υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του επιβλέποντα.
 • Ο/η φοιτητής/τρια που επέλεξε Π.Δ.Ε. οφείλει να τη δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος, κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επιλογής στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης με τη λήξη του Η΄ εξαμήνου σπουδών, η Π.Δ.Ε. καταχωρείται στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, όπως ισχύει για όλα τα χρεωστούμενα μαθήματα.

Εκπόνηση, συγγραφή και εξέταση Π.Δ.Ε.

 • Η εκπόνηση της Π.Δ.Ε. γίνεται στους εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Βιολογίας, με ευθύνη του επιβλέποντα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η Π.Δ.Ε. , στο σύνολό της ή τμήμα αυτής, μπορεί να υλοποιηθεί σε αναγνωρισμένου κύρους εργαστήρια άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων και Φορέων Διαχείρισης, υπό την συνεπίβλεψη μέλους της Τ.Ε.Ε.
 • Σε περίπτωση που η Π.Δ.Ε. υλοποιείται σε εργαστηριακό χώρο μέλους της Τ.Ε.Ε. το οποίο δεν έχει οριστεί ως συνεπιβλέπων, την ευθύνη υλοποίησης και τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τη φέρει το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας.
 • Η συγγραφή και παρουσίαση/εξέταση της Π.Δ.Ε. γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
 • Ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει το πλήρες κείμενο της Π.Δ.Ε. στον επιβλέποντα για τυχόν διορθώσεις/υποδείξεις και σχόλια/αλλαγές, τις οποίες πρέπει να λάβει γνώση για την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου προς υποβολή στα μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Ο επιβλέπων οφείλει να στείλει το τελικό κείμενο της Π.Δ.Ε. στα μέλη της Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης.
 • Τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης της Π.Δ.Ε. ο επιβλέπων οφείλει με γραπτή ή ηλεκτρονική ανακοίνωση να ενημερώσει για τη δημόσια παρουσίαση της Π.Δ.Ε. από τον/την υποψήφιο/α.
 • Η παρουσίαση και εξέταση της Π.Δ.Ε. πραγματοποιούνται δημοσίως στις εγκαταστάσεις του οικείου Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, ή σε κατάλληλους χώρους του Τμήματος, υπό την παρουσία τουλάχιστον δύο από τα τρία μέλη της Τ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του επιβλέποντα ή τουλάχιστον ενός από τους συνεπιβλέποντες, σε περίπτωση συνεπίβλεψης.
 • Η παρουσίαση της Π.Δ.Ε. έχει διάρκεια 20-30 λεπτά, και ακολουθεί η εξέταση από τα μέλη της Τ.Ε.Ε.
 • Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης και της εξέτασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.
 • Κατά τη διαδικασία της εξέτασης ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλεται σε ερωτήσεις από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. σχετικά με θέματα που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας, καθώς και υποδείξεις που αφορούν τη δομή του κειμένου, στις οποίες ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ανταποκριθεί προκειμένου να προβεί στην τελική οριστικοποίηση και εκτύπωση της Π.Δ.Ε.
 • Μετά το τέλος της εξέτασης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο, πριν ακολουθήσει η αποχώρηση του φοιτητή/τριας και του ακροατηρίου από τον χώρο της παρουσίασης.
 • Στη συνέχεια, τα μέλη της Τ.Ε.Ε., αφού συνεκτιμήσουν την ποιότητα της Π.Δ.Ε. (δομή κειμένου, ποιότητα ερευνητικής εργασίας κ.λπ.), την επάρκεια των απαντήσεων στις ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της εξέτασης, καθώς και τη γενική εικόνα και ανταπόκριση του/της φοιτητή/τριας στις σχετικές ερευνητικές υποχρεώσεις που είχαν προσδιοριστεί, απονέμουν το σχετικό βαθμό της Π.Δ.Ε.
 • Το βαθμολόγιο υπογεγραμμένο από τα μέλη της Τ.Ε.Ε., καθώς και βεβαίωση παρουσίασης και εξέτασης της Π.Δ.Ε. υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα, κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, εντός τουλάχιστον 2 ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης της Π.Δ.Ε.
 • Το τελικό/οριστικό κείμενο της Π.Δ.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας τόσο σε έντυπη (ένα αντίγραφο) όσο και ηλεκτρονική μορφή, και ακολούθως ο βαθμός καταχωρείται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας.

Αλλαγές και διακοπή υλοποίησης Π.Δ.Ε.

 • Για την οποιαδήποτε αλλαγή του τίτλου/θέματος της Π.Δ.Ε. και/ή της σύνθεσης της Τ.Ε.Ε., ο επιβλέπων σε συνεννόηση και αποδοχή από τον/την φοιτητή/τρια υποβάλλει αίτηση στον Τομέα δήλωσης της Π.Δ.Ε. και η απόφαση του Τομέα προωθείται προς έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Για διακοπή εκπόνησης της Π.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση στον οικείο Τομέα δήλωσης της Π.Δ.Ε., αναφέροντας τους λόγους διακοπής. Η σχετική απόφαση του Τομέα κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να λάβει την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Διακοπή εκπόνησης Π.Δ.Ε. μπορεί να αιτηθεί και ο επιβλέπων εφόσον διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση ή αδιαφορία του φοιτητή για την υλοποίησή της, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
 • Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της Π.Δ.Ε. ισοδυναμεί με υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να προβεί στην δήλωση μαθημάτων επιλογής που αθροιστικά αντιστοιχούν σε 18 ECTS.

Δηλώσεις Π.Δ.Ε. για τους επι πτυχίω φοιτητές

 • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, πρέπει να δηλώσουν στο 7ο εξάμηνο τη Διπλωματική I με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ1. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει. Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο 7ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία I, με κωδικό ΒΙΟ_ΖΕ08.
 • Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, πρέπει να δηλώσουν στο 8ο εξάμηνο τη Διπλωματική IΙ με κωδικό ΒΙΟ_ΔΙΠΛ2. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται μόνο μία φορά. Αν την έχει δηλώσει ο φοιτητής δεν την ξαναδηλώνει. Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 και πριν, πρέπει να δηλώσουν στο 8ο εξάμηνο Διπλωματική Εργασία IΙ, με κωδικό ΒΙΟ_ΗΕ03. Αυτή η διπλωματική δηλώνεται σε κάθε εξάμηνο.