Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Καθηγητής Εξελικτικής Οικολογίας
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: sinosg@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969218
Ιστότοπος: https://evolecol.upatras.gr/

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988)
 • Διδάκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία μαθημάτων:

 • Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας: i) Βιολογία Ζώων Ι, ii) Ηθολογία, iii) Βιογεωγραφία, iv) Βιοποικιλότητα & Βιολογία Διατήρησης.
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας: i) Δειγματοληψίες, Ανάλυση Δεδομένων & Οικολογικά Μοντέλα, ii) Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων.

Επιβλέψεις:

 • Επίβλεψη 7 διδακτορικών, 17 μεταπτυχιακών και 28 προπτυχιακών διατριβών.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Η έρευνά μου επικεντρώνεται στη σχέση οικολογικών και εξελικτικών διεργασιών. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (1) τη μελέτη της εξελικτικής οικολογίας των χερσόβιων ζώων, εστιάζοντας στη φυλογεωγραφία τους και στις διεργασίες ειδογένεσης και διαφοροποίησής τους, καθώς και στις συμπεριφορικές, μορφολογικές, οικολογικές, φυσιολογικές και πληθυσμιακές προσαρμογές τους, (2) τη διερεύνηση των προτύπων βιοποικιλότητας των νησιωτικών και ηπειρωτικών ζωικών κοινοτήτων και των διεργασιών που τα διαμορφώνουν.
 • Έχω μεγάλη εμπειρία: (1) Στην οικολογική έρευνα πεδίου. Από το 1987 έχω συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποστολές συλλογής βιολογικού υλικού στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε περισσότερα από 80 νησιά και νησίδες του Αιγαίου και Ιόνιου Πελάγους, (2) στην παραγωγή και ανάλυση μοριακών, οικολογικών και μορφολογικών δεδομένων.
 • Έχω συμμετάσχει σε 40 ερευνητικά προγράμματα των Τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης και Πάτρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 20 από αυτά.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Androulidaki P-A, Giokas S (2023). Age structure and reproductive pattern of the rock-dwelling land snail Albinaria arcadica along an elevational gradient. Journal of Conchology 44 (5).
 • Kassara C, Evangelidis A, Tsiopelas N, Barboutis C, Giokas S (2022). Seasonal and daily activity patterns by Eleonora’s Falcon Falco eleonorae based on GPS telemetry: A contribution to the species’ movement ecology at its breeding grounds. Bird Conservation International 32: 154-171.
 • Thanou E, Kypraios-Skrekas V, Kornilios P, Giokas S (2021). Ecomorphological divergence and lack of gene flow in two sympatric Balkan slow worms (Squamata: Anguidae). Biological Journal of the Linnean Society 134: 443-460.
 • Giokas S, Maximiadi M, Kassara C, Alexandrou O, Catsadorakis G (2020). Mixed-Species Flock Fishing in Dalmatian Pelicans: Patterns and Benefits. Ardea 108: 65-72.
 • Tzortzakaki O., Kati V., Panitsa M, Tzanatos E, Giokas S (2019). Butterfly diversity along the urbanization gradient in a densely-built Mediterranean city: Land cover is more decisive than resources in structuring communities. Landscape & Urban Planning, 183: 79-87.
 • Tzortzakaki O, Kati V, Kassara C, Tietze D, Giokas S (2018). Seasonal patterns of urban bird diversity in a Mediterranean coastal city: the positive role of open green spaces. Urban Ecosystems 21: 27-39.
 • Papageorgiou D, Barboutis C, Kassara C, Giokas S (2017). Habitat selection of woodchat shrikes Lanius senator during spring stopover is related to foraging strategy. Current Zoology 63: 139-149.
 • Mettouris O, Megremis G, Giokas S (2016). A newt does not change its spots: using pattern mapping for the identification of individuals in large populations of newt species. Ecological Research 31: 483-489.
 • Kornilios P, Stamataki E, Giokas S (2015). Multiple reversals of chirality in the land snail genus Albinaria (Gastropoda, Clausiliidae). Zoologica Scripta 44: 603-611.
 • Giokas S, Páll-Gergely B, Mettouris O (2014). Nonrandom variation of morphological traits across environmental gradients in a land snail. Evolutionary Ecology 28: 323-340.
 • Pitta E, Kassara C, Giokas S, Sfenthourakis S (2013). Compositional dissimilarity patterns of reptiles and amphibians in insular systems around the world. Ecological Research. 28: 633-642.
 • Kornilios P, Giokas S, Lymberakis P, Sindaco R (2013). Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae). Molecular Phylogenetics & Evolution 68:35-41.
 • Sotiropoulos K, Eleftherakos K, Tsaparis D, Kasapidis P, Giokas S, Legakis A, Kotoulas G (2013). Fine scale spatial genetic structure of two syntopic newts across a network of ponds: implications for conservation. Conservation Genetics 14: 385-400.
 • Giokas S, Thomaz D, Douris V, Lecanidou R, Rodakis GC (2010). 5000 years of molecular evolution in a population of the land snail Albinaria caerulea transported by humans. Journal of Molluscan Studies 76: 49–56.
 • Giokas S, Sfenthourakis S (2008). An improved method for the identification of areas of endemism using species co-occurrences. Journal of Biogeography 35: 893-902.
 • Giokas S, Karkoulis P, Pafilis P, Valakos E (2007). Relictual physiological ecology in the threatened land snail Codringtonia helenae: A cause for decline in a changing environment? Acta Oecologica 32: 269-278.
 • Giokas S, Mylonas M, Rolán-Alvarez E (2006). Disassociation between weak sexual isolation and genetic divergence in a hermaphroditic land snail and implications about chirality. Journal of Evolutionary Biology 19: 1631-1640.
 • Sfenthourakis S, Tzanatos E, Giokas S (2006). Species co-occurrence: the case of congeneric species and a causal approach to patterns of species association. Global Ecology and Biogeography 15: 39-49.
 • Giokas S, Mylonas M (2004). Dispersal patterns and population structure of the land snail Albinaria coerulea (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 70: 107-116.
 • Giokas S, Mylonas M, Sotiropoulos K (2000). Gene flow and differential mortality in a contact zone between two Albinaria species (Gastropoda; Clausiliidae). Biological Journal of the Linnean Society 71: 755-770.
 • Sfenthourakis S, Giokas S, Mylonas M (1999). Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece). Ecography 22: 357-373.
 • Douris V, Giokas S, Lecanidou R, Mylonas M, Rodakis GC (1998). Phylogenetic analysis of mitochondrial DNA and of morphological characters suggest a need for taxonomic re-evaluation within the Alopiinae (Gastropoda, Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 64: 81-92.