Το Τμήμα Βιολογίας διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).

> Πρόεδρος
Παναγιώτης Κατσώρης
Καθηγητής

> Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Ζώων
Νταϊλιάνης Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών
Παπαστεργιάδου Ευανθία
Καθηγήτρια

> Διευθύντρια Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μαργιωλάκη Ειρήνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

> Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»
Σίνος Γκιώκας
Καθηγητής

> Αναπληρώτρια Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»
Παπαστεργιάδου Ευανθία
Καθηγήτρια

> Συντονιστής Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Οικολογία: Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
Νταϊλιάνης Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Συντονίστρια Ειδίκευσης «Βιολογική Τεχνολογία»
Ελευθερία Ροσμαράκη
Επίκουρη Καθηγήτρια

> Γραμματέας Τμήματος
Ελισάβετ Μπουζαμανάκη

> Υπάλληλοι Γραμματείας
Θεοδώρα Καφέζα
Παναγιώτα Σκαρμούτσου
Μαρία Τσέπα

Τελευταίες ανακοινώσεις