Το Τμήμα Βιολογίας διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση.  Η Συνέλευση Τμήματος  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  29 του ν. 4957/2022 αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, αν ο συνολικός αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και στ) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

> Πρόεδρος
Νταϊλιάνης Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Ζώων
Μακρίδης Παύλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών
Γραμματικόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μπαταργιάς Κων/νος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»
Σίνος Γκιώκας
Καθηγητής

>Υπεύθυνη ειδίκευσης «Βιολογική Τεχνολογία»:
Ελευθερία Ροσμαράκη
Επίκουρη Καθηγήτρια

>Υπεύθυνη ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»:
Γεωργία Πετροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια

>Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»:

> Διευθύντρια ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Παπαστεργιάδου Ευανθία
Καθηγήτρια

> Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

>Γραμματέας Τμήματος
Ελισάβετ Μπουζαμανάκη

> Υπάλληλοι Γραμματείας
Θεοδώρα Καφέζα
Παναγιώτα Σκαρμούτσου
Μαρία Τσέπα

Τελευταίες ανακοινώσεις