Το Τμήμα Βιολογίας διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).

> Πρόεδρος
Νταϊλιάνης Στέφανος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Ζώων
Γκιώκας Σίνος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών
Γραμματικόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

> Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»
Σίνος Γκιώκας
Καθηγητής

>Υπεύθυνη ειδίκευσης «Βιολογική Τεχνολογία»:
Ελευθερία Ροσμαράκη
Επίκουρη Καθηγήτρια

>Υπεύθυνη ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»:
Γεωργία Πετροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια

>Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»:

> Γραμματέας Τμήματος
Ελισάβετ Μπουζαμανάκη

> Υπάλληλοι Γραμματείας
Θεοδώρα Καφέζα
Παναγιώτα Σκαρμούτσου
Μαρία Τσέπα

Τελευταίες ανακοινώσεις