Το Τμήμα Βιολογίας διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).

> Πρόεδρος
Παναγιώτης Κατσώρης
Καθηγητής

> Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Ζώων
Σίνος Γκιώκας
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών
Παναγιώτης Δημόπουλος
Καθηγητής

> Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Γεώργιος Αγγελής
Καθηγητής

> Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»
Γεώργιος Αγγελής
Καθηγητής

> Γραμματέας Τμήματος
Ολυμπία Λόντου

> Υπάλληλοι Γραμματείας
Θεοδώρα Καφέζα
Παναγιώτα Σκαρμούτσου
Μαρία Τσέπα

Τελευταίες ανακοινώσεις