Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: mitsain@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969271

Επιστημονική κατάρτιση

 • 1996: Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 1999: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Βιολογίας,  Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • 2006: Διδάκτορας, Τμήμα Βιολογίας,  Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακό πρόγραμμα:

Τμήμα Βιολογίας

 • Βιολογία Ζώων ΙΙ: Δευτεροστόμια (συνδιδασκαλία)
 • Βιοποικιλότητα & Βιολογία Διατήρησης (συνδιδασκαλία)
 • Πανίδα της Ελλάδος

Τμήμα Γεωλογίας

 • Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμ. Βιολογίας:

 • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων (συνδιδασκαλία)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών (συνδιδασκαλία)

 Επιβλέψεις

Επίβλεψη 9 μεταπτυχιακών και 32 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (υπό υλοποίηση  και ολοκληρωμένες)

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των σπονδυλωτών με έμφαση στα θηλαστικά. Προστασία και διατήρηση των ενδημικών, σπανίων και απειλούμενων θηλαστικών της Ελληνικής Πανίδας. Πανιδικές μελέτες με βάση τη διατροφική ανάλυση (εμέσματα αρπακτικών πτηνών, περιττώματα κ.λπ.) Μελέτη φυλογενετικών σχέσεων με τη χρήση κυτταρολογικών κ.ά. προσεγγίσεων. Προστασία και αειφόρος διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • MITSAINAS, G.P., GIAGIA-ΑTHANASOPOULOU, Ε.Β. 2005. Studies on the Robertsonian chromosomal variation of Mus musculus domesticus (Rodentia, Muridae) in Greece. Biological Journal of the Linnean Society 84 (3): 503-513.
 • REBUZZINI, P., CASTIGLIA, R., NERGADZE, S.G., MITSAINAS, G.P., MUNCLINGER, P., ZUCCOTTI, M., CAPANNA, E., REDI, C.A., GARAGNA, S. 2009. Quantitative variation of LINE-1 sequences in five species and three subspecies of the subgenus Mus and in five Robertsonian races of Mus musculus domesticus. Chromosome Research 17:65-76.
 • CHMÁTAL L, GABRIEL S.I., MITSAINAS G.P., MARTÍNEZ-VARGAS J., VENTURA J., SEARLE J.B., SCHULTZ R.M., LAMPSON M.A. 2014. Centromere strength provides the cell biological basis for meiotic drive and karyotype evolution in mice. Current Biology 24: 2295-2300.
 • DIDION J.P., MORGAN A.P., YADGARY L., BELL T.A., MCMULLAN R.C., ORTIZ DE SOLORZANO L., BRITTON-DAVIDIAN J., BULT C.J., CAMPBELL K.J., CASTIGLIA R., CHING Y.-H., CHUNCO A.J., CROWLEY J.J., CHESLER E.J., FÖRSTER D.W., FRENCH J.E., GABRIEL S.I., GATTI D.M., GARLAND T., GIAGIA-ATHANASOPOULOU E.B., GIMÉNEZ M.D., GRIZE S.A., GÜNDÜZ İ., HOLMES A., HAUFFE H.C., HERMAN J.S., HOLT J.M., HUA K., JOLLEY W.J., LINDHOLM A.K., LÓPEZ-FUSTER M.J., MITSAINAS G.P. et al. R2d2 Drives Selfish Sweeps in the House Mouse. Molecular Biology and Evolution 33: 1381-1395. DOI:10.1093/molbev/msw036.
 • GARCÍA-RODRÍGUEZ O., ANDREOU D., HERMAN J.S., MITSAINAS G.P., SEARLE J.B., BONHOMME F., HADJISTERKOTIS E., SCHUTKOWSKI H., STAFFORD R., STEWARD J.R., HARDOUIN E.A. 2018. Cyprus as an ancient hub for house mice and humans. Journal of Biogeography 45: 2619-2630. DOI:10.1111/jbi.13458.
 • RENAUD S., HARDOUIN E.A., CHEVRET P., PAPAYIANNIS K., LYMBERAKIS P., MATUR F., GARCIA-RODRIGUEZ O., ANDREOU D., ÇETINTAŞ O., SÖZEN M., HADJISTERKOTIS E., MITSAINAS G.P. Morphometrics and genetics highlight the complex history of Eastern Mediterranean spiny mice. Biological Journal of the Linnean Society 130: 599-614.