Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν ένα εξάμηνο και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής.

 1. Οι προϋπάρχουσες κατευθύνσεις καταργήθηκαν. Η κατάργηση των κατευθύνσεων ισχύει για όλους από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
 2. Δεν θα αναγράφεται η κατεύθυνση στο πτυχίο από την ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2010.
  (Αποφ. Γ.Σ. 1/15-10-2009)
Πρόγραμμα κατανομής μαθημάτων σε εξάμηνα – Διδάσκοντες

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1(ε) του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το άρθρο 13 παρ. 22 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ. του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ’ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78),
2. Την υπ’ αριθ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτή καταχωρήθηκε στο υπ’ αρ. 8 πρακτικό της από 17.4.2008 συνεδρίασής της.
4. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 14Η/30.3.2009).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Κατάργηση κατευθύνσεων
1. Οι κατευθύνσεις α) Βιοποικιλότητας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος και β) Γενετικής, Κυτταρικής – Μοριακής Βιολογίας και Φυσιολογίας του ενιαίου πτυχίου του τμήματος Βιολογίας που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 73000/B1/2003 υπουργική απόφαση (Β΄1523), καταργούνται.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ρυθμίζονται οι ακαδημαϊκές και διαδικαστικές λεπτομέρειες καθώς και κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει από “την ως άνω κατάργηση”

Γενικές ρυθμίσεις

1) Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων και η συμπλήρωση 240 μονάδων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και έπειτα και τουλάχιστον 150 Δ.Μ. για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πριν.

2) Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ανά εξάμηνο μαθήματα που να συμπληρώνουν 30 Μονάδες ECTS.

3) Η συμπλήρωση των 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) γίνεται από τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής.

4) Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώνει τα μαθήματα του εξαμήνου που φοιτά και όλα όσα οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα χειμερινά ή εαρινά, αντίστοιχα.

5) Tο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο αριθμός των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 26. Ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα είναι συνολικά 174 ECTS.

6) Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής είναι 36 συν τη Διπλωματική Εργασία και την Πρακτική Άσκηση, που θεωρούνται και αυτά μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες.

 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Α (Χειμερινών Εξαμήνων): μπορούν να επιλεγούν στο Ε & Ζ΄ Εξάμηνο Φοίτησης.
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Β (Εαρινών Εξαμήνων): μπορούν να επιλεγούν στο ΣΤ΄& Η΄ Εξάμηνο Φοίτησης
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Γ (Χειμερινό Εξάμηνο): μπορούν να επιλεγούν στο Ζ΄ Εξάμηνο Φοίτησης.
 • Μαθήματα επιλογής της Ομάδας Δ (Εαρινό Εξάμηνο): μπορούν να επιλεγούν στο Η΄ Εξάμηνο Φοίτησης.

Κατά το Ακαδ. έτος 2019-2020 ισχύουν τα εξής:

 • To υποχρεωτικό μάθημα «Η Επιστήμη της Βιολογίας» του Α΄ εξαμήνου επιλέγεται μόνο από τους φοιτητές εισαγωγής Ακαδ. Έτους 2019-2020 και γι’ αυτούς που το οφείλουν από τα Ακαδ. Έτη 2017-2018 και 2018-2019 και όχι από παλιότερους φοιτητές.
 • Το υποχρεωτικό μάθημα «Οργανική Χημεία» του Β΄ εξαμήνου, με κωδικό ΒΙΟ_ΑΥ07, επιλέγεται μόνο από τους φοιτητές εισαγωγής Ακαδ. Έτους 2019-2020 και γι’ αυτούς που το οφείλουν από τα Ακαδ. Έτη 2017-2018 και 2018-2019. Το υποχρεωτικό μάθημα «Οργανική Χημεία» του Α΄ εξαμήνου, με κωδικό ΒΙΟ_ΑΥ04, επιλέγεται μόνο από τους παλιότερους φοιτητές εισαγωγής 2016-2017 και πριν.
 • Τα μαθήματα επιλογής Β΄ εξαμήνου: Ραδιοβιολογία, και Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, επιλέγονται στα ΣΤ΄ και Η΄ εαρινά εξάμηνα από τους φοιτητές εισαγωγής Ακαδ. Έτους 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. Οι φοιτητές εισαγωγής Ακαδ. Έτους 2016-2017 και πριν μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα αυτά ως οφειλόμενα στο Β΄ εξάμηνο προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 30 μονάδες ECTS του εξαμήνου. Οι φοιτητές που έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα αυτά στο Β΄ εξάμηνο δεν μπορούν να τα ξαναδηλώσουν στο ΣΤ΄  και Η΄ εξάμηνο. Επίσης δε μπορούν να δηλώσουν πάνω από μία ξένη γλώσσα.
 • Το μάθημα επιλογής των Ε΄ και Ζ΄ χειμερινών εξαμήνων «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών» αντικαθιστά το μάθημα «Χαρτογράφηση-Τηλεπισκόπηση». Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο παλιότερο μάθημα δε μπορούν να δηλώσουν το νέο.
 • Το μάθημα επιλογής των ΣΤ΄ και Η΄ εαρινών εξαμήνων «Μοριακή Βιοτεχνολογία» αντικαθιστά το μάθημα «Βιοτεχνολογία». Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο παλιότερο μάθημα δε μπορούν να δηλώσουν το νέο.
 • Τα μαθήματα επιλογής των ΣΤ΄ και Η΄ εαρινών εξαμήνων «Γεωβοτανική» και «Εξελικτική Οικολογία» καταργήθηκαν κατά το Ακαδ. Έτος 2017-2018 και συγχωνεύτηκαν στο μάθημα «Βιογεωγραφία. Οι φοιτητές που έχουν προβιβάσιμο βαθμό τουλάχιστον σε ένα από τα δύο καταργούμενα μαθήματα (Γεωβοτανική ή Εξελικτική Οικολογία) δεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα «Βιογεωγραφία».