Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: ckoutsi@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996100, 2610 969242

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών
 • PhD – Université de Bretagne Occidentale, Brest, France

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία μαθημάτων:

 • Οικολογία Ι,
 • Θαλάσσια Οικολογία,
 • Θεωρία δειγματοληψίας και ανάλυση δεδομένων,
 • Οικολογικά μοντέλα,
 • Δυναμική ιχθυοπληθυσμών και διαχείριση αλιευμάτων

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Θαλάσσια οικολογία
 • Δομή και λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Αλληλεπιδράσεις φυσικών και βιολογικών διεργασιών στα υδάτινα οικοσυστήματα
 • Πρότυπα αλιευτικής εκμετάλλευσης
 • Μελέτη, παρακολούθηση και διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 •  Koutsikopoulos, C., Fortier, L. and Gagné, J.A. 1991. – Cross-shelf dispersion of Dover sole eggs and larvae (Solea solea) in Biscay Bay and recruitment to inshore nurseries. Journal of Plankton Research, 13: 923-945.
 • Koutsikopoulos C. and Le Cann B. 1996. – Physical processes and hydrological structures related to the Bay of Biscay anchovy. Scientia Marina, 60(2): 9-19
 • Arino O., Koutsikopoulos C. and Ramzi A. 1996 Elements of mathematical modeling of evolution in number of a Sole population. Journal of Biological Systems, 4(4):445-458
 • Dimitriou E., G. Katselis, D. K. Moutopoulos, C. Akovitiotis, and C. Koutsikopoulos. 2007. Possible influence of reared gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) on wild stocks in the area of the Mesolonghi lagoon (Ionian Sea, Greece). Aquaculture Research, 38(4): 398-408
 • Mantzouni I.; S. Somarakis; D.K. Moutopoulos; A. Kallianiotis; C. Koutsikopoulos. 2007. Periodic, spatially structured matrix model for the study of anchovy (Engraulis encrasicolus) population dynamics in N Aegean Sea (E Mediterranean). Ecological Modeling, 208 (2-4):367-377
 • Zompola S, Katselis G, Koutsikopoulos C, Cladas Y. 2008. Temporal patterns of glass eel migration (Anguilla anguilla L. 1758) in relation to environmental factors in the Western Greek inland waters. Estuarine Coastal and Shelf science, 80(3): 330-338.
 • Ferentinos G., Papatheodorou G., Geraga M., Iatrou M., Fakiris E., Christodoulou D., Dimitriou E., Koutsikopoulos C. 2010. Fjord water circulation patterns and dysoxic/anoxic conditions in a Mediterranean semi-enclosed embayment in the Amvrakikos Gulf, Greece. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 88: 473-481.
 • Guyader O., P. Berthou B, C. Koutsikopoulos, F. Alban, S. Demanèche, M.B. Gaspar, R. Eschbaum, E. Fahy, O. Tully, L. Reynal, O. Curtil, K. Frangoudes, F. Maynou. 2013. Small scale fisheries in Europe: A comparative analysis based on a selection of case studies. Fisheries Research,140: 1-13.
 • Katselis G., Moutopoulos D.K., Koutsikopoulos C., 2013. Long-term changes of fisheries landings in enclosed gulf lagoons’ (Amvrakikos gulf, W. Greece). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 131:31-40.