1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών Tμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι), σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση µε την Περιβαλλοντική Βιολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να:

  1. προάγει τη γνώση και την έρευνα στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στα ευρύτερα πεδία της Εφαρμοσμένης Οικολογίας(π.χ. Διαχείριση Οικοσυστημάτων, παρακολούθηση και αξιολόγηση Οικολογικής Ποιότητας, Κατάσταση Διατήρησης Οικοτόπων, Κατάσταση των Οικοσυστημάτων, των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, Διαχείριση Βιολογικών Πόρων, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Οικοτοξικολογία, Εξελικτική Βιολογία, Λειτουργική Οικολογία, Βιοποικιλότητα)
  2. δημιουργεί στελέχη με άρτια εκπαίδευση και ευρεία γνώση του επιστημονικού πεδίου ώστε να ενδυναμώσει την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη
  3. εφοδιάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις και ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες με αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, μελετητικά γραφεία, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.).
  4. συγκρατήσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού προγράμματος (http://www.biology.upatras.gr/aeem/)

2. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα μας συμμετέχει επίσης στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1997 – 1998 Διατμηματικό – Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλληλο για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών σε σχέση με την προστασία των περιβαλλοντικών διεργασιών. Παράλληλα με, και αναπόσπαστα από το σκοπό αυτόν, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Το Π.Μ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο ανώτατος ετήσιος αριθμός εισακτέων προβλέπεται σε είκοσι (20) άτομα.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για το Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 4 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο και 6 εξάμηνα κατά μέγιστο. Η διάρκεια του προγράμματος για το Δ.Δ., μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε., ορίζεται σε 4 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο.

Το Δ.Μ.Π.Σ. – Π.Ε.Ζ. στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της Π.Ε.Ζ. και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά απόκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του. Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου Π.Ε.Ζ. παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://www.pez.upatras.gr/

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:

  • Βιοπληροφορική,
  • Ιατρική Πληροφορική και
  • Νευροπληροφορική

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Π.Μ.Σ. στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3045/26.7.2019 τ. B΄.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε πολυθεματικούς κλάδους αποτύπωσης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών – Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι..

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων.

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές»

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», στοχεύει στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστηµών, σε τοµείς αιχµής των Βιολογικών Επιστηµών που έχουν άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστηµόνων, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα είναι σε θέση να:

α) στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήµια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας

β) στελεχώσουν  µία  σειρά  από  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  µε  την  υγεία,  την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος αποτελούν προϊόν µακράς και συστηµατικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβληµάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τµήµατα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συµβαίνουν στις βιολογικές επιστήµες και στις πολλαπλές εφαρµογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία.

Το Π.Μ.Σ «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές

Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία

Download: Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών 2022 -­ 2023

Οδηγός Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Download: Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών 2020 -­ 2021

Οδηγός Σπουδών

Αιτήσεις

Πύλη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών και διδακτορικών

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Η Δικτυακή Πύλη για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.