Άρθρο 1

Στόχος [1]

Οι ασκήσεις υπαίθρου/πεδίου αποσκοπούν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών επί των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα Βιολογίας, καθώς και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο παρών Κανονισμός συντάσσεται με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς και ασφαλούς πραγματοποίησης των Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου που διενεργούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης μαθημάτων του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ και ΜΠΣ αντίστοιχα) του Τμήματος Βιολογίας και ακολουθείται από όλους τους συμμετέχοντες (διδακτικό προσωπικό – συνοδούς – φοιτητές/τριες).

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις διοργανωτών/συνοδών

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου ή πριν την πραγματοποίηση της άσκησης υπαίθρου/πεδίου, οι υπεύθυνοι συντονιστές/συνοδοί (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) οφείλουν:

(α) να ενημερώνουν (λόγω ειδικότητας και πείρας) τους/τις συμμετέχοντες φοιτητές/τριες αναφορικά με τους κανόνες με τους οποίους οι ασκήσεις υπαίθρου θα ολοκληρώνονται επιτυχώς με ασφάλεια, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό (σε συνεργασία με μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Βιολογίας). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:

(β) στον απαραίτητο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών εφοδίων τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συμμετοχή στις απαιτήσεις της εκάστοτε Δράσης),

(γ) στους κανονισμούς ασφαλείας, και

(δ) στους κανόνες συμπεριφοράς στην ύπαιθρο,

(ε) να φέρουν εξοπλισμό πρώτων βοηθειών,

(στ) να αναρτούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass) τις απαραίτητες διδακτικές σημειώσεις, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια χρήσης των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης υπαίθρου.

2. Οι υπεύθυνοι συντονιστές/συνοδοί (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π.) έχουν την ευθύνη της έγγραφης και ενυπόγραφης ενημέρωσης των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών.

3. Οι υπεύθυνοι συντονιστές ενημερώνουν τους/τις φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην άσκηση υπαίθρου (i) με σχετικές ανακοινώσεις στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass) του εκάστοτε μαθήματος και/ή (ii) μέσω σεμιναρίων, που εκτός των θεματικών αντικειμένων της παραγράφου (1α), μπορεί να περιλαμβάνουν βασικές γνώσεις παροχής α’ βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.

Άρθρο 3

Ενημέρωση Φοιτητών πριν την πραγματοποίηση της Άσκησης υπαίθρου/πεδίου και υποχρεώσεις τους

1. Οι φοιτητές/τριες [2] που συμμετέχουν στις Ασκήσεις υπαίθρου/πεδίου του Τμήματος Βιολογίας υποχρεούνται:

(α) να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών, μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass), του εκάστοτε μαθήματος,

(β) να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που τους υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι συντονιστές/συνοδοί των ασκήσεων υπαίθρου. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε απόκλιση των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών από τις οδηγίες των υπευθύνων συντονιστών/συνοδών αναφορικά με την ασφάλειά τους, δύναται να οδηγήσει σε ματαίωση της πραγματοποίησης της άσκησης και επιστροφή όλων των φοιτητών/τριών στην αφετηρία προορισμού,

(γ) να συμπεριφέρονται υπεύθυνα τόσο κατά τη μετακίνησή τους από και προς τις περιοχές προορισμού της άσκησης, όσο και κατά τη διαμονή τους σε καταλύματα και ξενοδοχεία, σε περίπτωση διανυκτέρευσης. Οποιαδήποτε υλική φθορά προκληθεί στα μέσα μετακίνησης,  καταλύματα και στους χώρους διανυκτέρευσης από τους συμμετέχοντες φοιτητές, τα έξοδα κάλυψής της επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον/την ιδιώτη φοιτητή/τρια και σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Βιολογίας δε φέρει ουδεμία ευθύνη κάλυψης κόστους φθοράς (απόφαση υπ’ αριθ. 125/12.4.2023 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών),

(δ) να φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση τις υποδείξεις των υπευθύνων/συντονιστών διδασκόντων των ασκήσεων υπαίθρου.

ε) να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα υγείας που έχουν, περιορισμούς από αυτά και αν λαμβάνουν κάποια μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή.

2. Μετά και την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα ανωτέρω, οι εμπλεκόμενοι φοιτητές δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώση πριν από την έναρξη των σχετικών ασκήσεων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 125/12.4.2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών.


[1] Ο Κανονισμός Ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος Βιολογίας ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου Οδικού Χάρτη Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 226/20.12.2023 έκτακτη συνεδρίαση.
[2] Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄83)», όπως αναλυτικά καταγράφεται και στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατά την υπ’ αριθ. 125/12.4.2023 συνεδρίασή του.

Κανονισμός ασκήσεων υπαίθρου