Εισαγωγή

Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η Πρακτική Άσκηση είναι μια σημαντική δράση που έλκει το ενδιαφέρον πολλών φοιτητών του Τμήματος και αποτελεί μία σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας προσφέροντας στους φοιτητές μία πρώτη σημαντική εμπειρία εργασίας σε κλάδο σχετικό με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

Η Πρακτική Ασκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας με κανονισμό μαθήματος και κωδικούς μαθήματος ΒΙΟ_ΖΕ09 για το 7ο εξάμηνο και ΒΙΟ_ΗΕ06 για το 8ο εξάμηνο. Αποτελεί μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες και συμμετέχει στη λήψη Πτυχίου.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» έχει διάρκεια από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.  Για τους  φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του 7ου ή του 8ου εξαμήνου σπουδών  με 6 ECTS. Δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Ασκηση έχουν τεταρτοετείς ή τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι, μετά την επιλογή τους, απασχολούνται για διάστημα δύο (2) μηνών, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η επιλογή των υποψηφίων για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το Τμήμα Βιολογίας στον κανονισμό μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Προκήρυξη και ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Βιολογίας  τηρεί τους κανόνες για πληροφόρηση, δημοσιότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης. Η προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας και σε εκείνη του Γραφείου Πρακτικής Ασκησης του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Δείτε πληροφορίες – ανακοινώσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιολογίας στις σελίδες:

Διαδικασία επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα της Πρακτικής Ασκησης

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιολογίας. Μετά την επιλογή των φοιτητών η υπεύθυνη του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τους στόχους της Πρακτικής Άσκησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις πιθανές απαιτήσεις ή ιδιαιτερότητες των φορέων στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση συγκροτείται, όπως και η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, με απόφαση του Τμήματος Βιολογίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει, εξετάζει αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες και επιλέγει βασιζόμενη στα κριτήρια αξιολόγησης του κανονισμού για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση ακολουθώντας τον αλγόριθμο:

  • Βαθμός Επιλογής= (Π.Μ. Μαθημάτων/180)*(Μ.Ο. Βαθμολογίας τους)*(Σ.Ε.Σ.), όπου
  • Π.Μ. Μαθημάτων: Άθροισμα Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ECTS) που ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια, μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στα μαθήματα 1ου , 2ου και 3ου έτους.
  • Μ.Ο. ΒαθμολογίαςΜέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει επιτύχει στα 3 έτη σπουδών.
  • Σ.Ε.Σ.: Συντελεστής έτους σπουδών , αντιστοιχεί σε 1 για τους φοιτητές 4ου έτους, 0.9 για τους φοιτητές 5ου έτους, 0.8 για τους φοιτητές 6ου έτους κ.ο.κ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί το κριτήριο του Μ.Ο. Βαθμολογίας. Σε περίπτωση φοιτητών που αποτελούν ΑμεΑ δεν ισχύει η παραπάνω διαδικασία και προηγούνται στην επιλογή σε ποσοστό μέχρι 10% των θέσεων Πρακτικής Άσκησης ετησίως.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημερών μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος. Ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας και ο Πίνακας με τους Α.Μ. των φοιτητών κατά σειρά επιλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας.

Tα απαιτούμενα έντυπα για την έναρξη της Πρακτικής Ασκησης υπάρχουν στις σελίδες

Παρακολούθηση της πορείας της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας και αξιολόγησή τους 

Η παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών γίνεται με τη συνεργασία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, του Επιστ. Υπεύθυνου του Τμήματος και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας που αξιολογεί και βαθμολογεί την Πρακτική Άσκηση.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Καθορίζεται μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ως επιβλέπων του ασκούμενου φοιτητή ή φοιτήτριας
  • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής συμβουλεύεται για ότι χρειαστεί αλλά και ελέγχεται από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ.
  • Οι φοιτητές τηρούν το «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης» αναφέροντας συνοπτικά τα καθήκοντά τους στο χώρο εργασίας του φορέα πρακτικής άσκησης. Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές ετοιμάζουν μία συνοπτική έκθεση πεπραγμένων η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον επόπτη του φορέα. Ο επόπτης του φορέα Πρακτικής Ασκησης αξιολογεί τον ασκούμενο φοιτητή ή φοιτήτρια δίνοντας έμφαση  στη συνέπεια, την επάρκεια γνώσεων, την ικανότητα συνεργασίας, τη διάθεση για μάθηση, την ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων και τη συνολική επαγγελματική συμπεριφορά του ασκούμενου.
  • Το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ αξιολογεί και βαθμολογεί τον ασκούμενο φοιτητή ή φοιτήτρια.

Tα απαιτούμενα έντυπα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Ασκησης υπάρχουν στις σελίδες https://praktiki.upatras.gr/entypa-panepistimiou patrwn/ και https://eclass.upatras.gr/courses/BIO407/

Συνοπτική αναφορά για την Πρακτική Ασκηση του Τμήματος Βιολογίας

Οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από το 2015-2016 έως και το Δεκέμβριο του 2022, αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά από τους επόπτες των φορέων στους οποίους ασκήθηκαν όσον αφορά τις γνώσεις που τους παρέχονται στο Τμήμα Βιολογίας, τη διάθεσή τους για μάθηση και συνεργασία και την επαγγελματική συμπεριφορά τους. Οι φοιτητές μας από την πλευρά τους ανέφεραν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία που απέκτησαν μέσω της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές απασχολήθηκαν σε περισσότερους από 120 διαφορετικούς φορείς σε πολλές πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Αργος, Αργοστόλι, Γαλαξίδι, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καρπενήσι, Κόρινθο, Λειβαδιά, Nαύπακτος, Ξάνθη, Πρέβεζα, Πύργο, Τρίκαλα, Χανιά κ.α.. Από τους φορείς οι 36 ήταν δημόσιοι (30%) και 84 ήταν ιδιωτικοί (70%).  48,8% των φοιτητών απασχολήθηκαν σε δημόσιους φορείς και 51,2% σε ιδιωτικούς φορείς. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τα ποσοστά των φοιτητών που απασχολήθηκαν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Στους δημόσιους φορείς που απασχόλησαν φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας συμπεριλαμβάνονται το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, οι Φορείς Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Χελμού-Βουραϊκού, Κοτυχίου-Στροφυλιάς, ο ΕΛ.ΓΟ Δήμητρα, η ΑΝΙΜΑ, ο ΑΡΧΕΛΛΩΝ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, κ.α.

Εικόνα 1. Αριθμός φοιτητών που απασχολήθηκαν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (2015-2016 έως 2021-2022).

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας καθώς τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, την  αγορά εργασίας και τους φορείς απασχόλησης. Oι φοιτητές έχουν την ευκαιρία μέσω του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης να γνωρίσουν ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον που τους ενδιαφέρει, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με υπευθυνότητα, προθυμία, σεβασμό στον εργασιακό χώρο και στο ωράριο, συνεργασία, οργάνωση, πειθαρχία και επαγγελματική συμπεριφορά και βέβαια, να προσθέσουν στο βιογραφικό τους εργασιακή εμπειρία σχετική με τον τίτλο σπουδών τους.

‘Οπως αναφέρεται και στον κανονισμό του Τμήματος Βιολογίας για την Πρακτική Άσκηση, το μάθημα Πρακτικής Άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διεύρυνσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την απόκτηση εμπειρίας στην ενασχόληση και εξοικείωση με προβλήματα και επιστημονικά δεδομένα του  πραγματικού  εργασιακού περιβάλλοντος ενισχύοντας την επαγγελματική καριέρα και την ένταξη στην αγορά εργασίας κάθε φοιτητή/τριας.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση 2023-2024

Πρόσκληση 2022-2023

Κανονισμός

Αρχεία παλαιότερων ετών