ΓΕΝΙΚΑ

1. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, καθώς και προτεινόμενα συγγράμματα, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024-2025

Η Συνέλευση στην υπ’αριθμ. 17/03.04.2024 συνεδρίασή της αποφασίζει για τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄) και των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468/14.09.2023/τ.Β΄), ως εξής:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από 1-15 Νοεμβρίου 2024 ηλεκτρονικά μέσω https://eservice.upatras.gr/case/aitisi-symmetochis-stis-katataktiries-exetaseis/description/ σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού είτε συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, είτε ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023 (Α΄55).
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Γραπτές Εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α΄

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024. Οι ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το Τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Βιολογία Κυττάρου

Μακρομόρια (δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων). Βιολογικές μεμβράνες (οργάνωση, ρευστότητα, πολικότητα, διαφοροποιήσεις, διαπερατότητα). Ενδοπλασματικό δίκτυο. Συσκευή Golgi. Κυτταρική έκκριση (σύνθεση, διαλογή, ωρίμανση και μετακίνηση πρωτεϊνών). Πυρήνας και μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Πυρηνικός φάκελος. Λυοσώματα. Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση, πινοκύτωση, ενδοκύτωση με τη μεσολάβηση υποδοχέων). Μεμβρανική ανακύκλωση. Μικροσωμάτια (υπεροξειδιοσωμάτια, γλυοξυοσω-μάτια). Μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός – Κυτταρικές κινήσεις. Κυτταρικός κύκλος και ρύθμισή του. Κυτταρική διαίρεση και κυτταρικός θάνατος. Βασικές αρχές της κυτταρικής επικοινωνίας και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.

Από το βιβλίο:

«Βιολογία Κυττάρου – Μοριακή Προσέγγιση» Β. Μαρμάρας – Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα, 5η έκδοση – Εκδόσεις Τυπόραμα.

2. Γενική Βοτανική

Τα φυτά στο βιολογικό οικοσύστημα. Δομή του φυτικού κυττάρου. Μορφή και τρόποι διαίρεσης του φυτικού πυρήνα (Μίτωση, Αμίτωση, Ενδομίτωση, Μείωση). Πολυπλοειδία στους φυτικούς οργανισμούς. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων και ιστών. Μορφολογία και ανατομία φυτικών οργάνων (Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος). Όργανα και τρόποι αναπαραγωγής.

Από τα βιβλία:

  • Ψαράς Γ., Τηνιακού Α. & Καμάρη Γ.: Μορφολογία Φυτών, Μέρος Ι Βασικές Γνώσεις – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
  • Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π. & Κατσαρός Χ.: Εισαγωγή στη Βοτανική

Εκδόσεις Σταμούλης

3. Γενική Ζωολογία

Βασικές αρχές της ζωολογίας, εξέλιξη, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, ιστοί, όργανα, συστήματα, πρότυπα σωματικής οργάνωσης, ταξινόμηση και φυλογένεση, οικολογία, συμπεριφορά, γεωγραφική εξάπλωση, σύγκριση συστημάτων στήριξης – προστασίας – κίνησης, επικοινωνίας, κυκλοφορίας, αναπνοής, θρέψης – πέψης και ομοιόστασης, των ζωικών οργανισμών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ζωολογία. Miller S.A. & Harley J.P. Εκδόσεις Broken Hill.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (grambio@upatras.gr) ή να καλούν στο 2610969204 (κ.Τσέπα Μαρία), εργάσιμες ημέρες και ώρες.