Το Τμήμα Βιολογίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ.138/20-07-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου, με στόχο την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα. 

Όραμα/Αποστολή του Τμήματος Βιολογίας

Το Τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών, το πρώτο Τμήμα Βιολογίας στην Ελλάδα, από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1967, μέχρι σήμερα έχει διαχρονικά στόχο και αποστολή να παρέχει υψηλής ποιότητας σπουδές στην Βιολογία και να διαμορφώνει νέους Βιολόγους με ευρεία γνώση και κατανόηση της Βιολογίας. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό, το κυτταρικό επίπεδο, το επίπεδο των οργανισμών και μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων, προσφέροντας πρόσθετες  δυνατότητες  για  την σταδιοδρομία τους και διενεργώντας υψηλής ποιότητας έρευνα σε όλα τα πεδία της σύγχρονης βιολογίας.

Η προσήλωση στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος που σύμφωνα με την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος υποστηρίζει την  ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του. Επενδύει στην υψηλή ποιότητα των διδασκόντων και της υλικοτεχνικής υποδομής του για την παροχή σύγχρονης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και στην παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Βιολογίας στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό  επίπεδο ακολουθώντας τα σύγχρονα ακαδημαϊκά δεδομένα.

Αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

  • Η εκπαίδευση και διαμόρφωση νέων επιστημόνων ικανών να κατανοούν σε βάθος τις αρχές, θεωρίες και μηχανισμούς της Βιολογίας από το μοριακό και κυτταρικό επίπεδο έως το επίπεδο του οργανισμού και των οικοσυστημάτων καθώς και τις εφαρμογές της στην Εκπαίδευση, Υγεία και Περιβάλλον προς όφελος της κοινωνίας.
  • Η ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
  • Η προετοιμασία για την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος και περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας μέσω της τακτικής αναβάθμισης του ΠΠΣ, την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, την διαρκή αξιολόγηση του διδακτικού έργου και των εκπαιδευτικών υποδομών καθώς και την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού.
  • Βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φοιτητών με την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων απαραίτητων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.
  • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου καθώς και άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και πόρων.
  • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς παρουσίας του Τμήματος και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών, των προσφερόμενων υπηρεσιών και των υποδομών του Τμήματος, δίνοντας προτεραιότητα στη φοιτητική κοινότητα.

Διαδικασίες / Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος και εξειδικεύονται στο επίπεδο του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της επάρκειας της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας υπόκεινται σε έλεγχο και αναθεώρηση, που διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και αναρτώνται σε εμφανή θέση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.