Διοικητικό Προσωπικό
Βαθμίδα: Γραμματέας Τομέα Βιολογίας Ζώων
Γραφείο: 3ος Όροφος, Β/Μ 352
Email: sandy@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969211