Διοίκηση Τμήματος

Το Τμήμα Βιολογίας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή)

 

Η Διοίκηση του Τμήματος (Ακαδημαϊκό έτος 2016–2017)


  • Πρόεδρος: Γεωργία Στεφάνου, Καθηγήτρια
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χρήστος Γεωργίου, Καθηγητής
  • Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Ζώων: Μαριγούλα Μαργαρίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Φυτών: Δημήτριος Τζανουδάκης, Καθηγητής
  • Διευθυντής Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης: Παναγιώτης Κατσώρης, Καθηγητής
  • Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Μαργαρίτη Μαριγούλα, Αν. Καθηγήτρια
  • Γραμματέας Τμήματος: Παρασκευή Ασπιώτη
  • Υπάλληλοι Γραμματείας: Μαρία Τσέπα, Παναγιώτα Σκαρμούτσου, Καφέζα Θεοδώρα
sample image