Η Π.Ε.Β. αποτελεί το επιστημονικό, συλλογικό όργανο των Ελλήνων πτυχιούχων Βιολόγων και Βιοεπιστημόνων. Κύριος στόχος της Π.Ε.Β. είναι (α) η προαγωγή και εξύψωση της επαγγελματικής στάθμης των μελών της, (β) η προαγωγή των βιολογικών ερευνών και εφαρμογών, καθώς και των ερευνών και εφαρμογών των Βιοεπιστημών, (γ) η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, (γ) η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η βοήθεια προς τα αναξιοπαθούντα μέλη της Ένωσης και (δ) η συμβολή στην αξιοποίηση του βιολογικού πλούτου της χώρας μας, στη μελέτη και εφαρμογή προγράμματος για την προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας του λαού.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται

Παρουσίαση ΠΕΒ