Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας

Στo Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Αντικείµενο – Σκοπός του ΠΜΣ
Το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστηµών, σε τοµείς αιχµής των Βιολογικών Επιστηµών που έχουν άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστηµόνων, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα είναι σε θέση να:

α) στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήµια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας

β) στελεχώσουν  µία  σειρά  από  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  µε  την  υγεία,  την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος αποτελούν προϊόν µακράς και συστηµατικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβληµάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τµήµατα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συµβαίνουν στις βιολογικές επιστήµες και στις πολλαπλές εφαρµογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία.

sample image