Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γραφείο: 2ος Όροφος
Email: evapap@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969245, 2610 969254 (φαξ)
Αναφορές: PLANT ECOLOGY RESEARCH GROUP PRESENTATION [FRESHWATER]
https://orcid.org/0000-0003-4430-878X

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Διδάκτορας, Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Βλάστησης, Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης, Η επιστήμη της Βιολογίας, Γενική Οικολογία.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Εφαρμοσμένη Οικολογία, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών, Αξιολόγηση, Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων, Ανθρωπογενείς Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων [υδροβιολογικές παράμετροι, τροφικές σχέσεις, ανταγωνισμοί ειδών, οικολογικοί δείκτες, είδη εισβολείς, περιβαλλοντικές πιέσεις, ανθρωπογενείς επιδράσεις],
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των Υδάτων (WFD 2000/60/ΕΕ), λειτουργική ποικιλότητα, είδη βιο-δείκτες, (WFD 2000/60/ΕΕ quality element; macrophytes)
 • Μεταβολές σε χωρικές και χρονικές κλίμακες των κοινοτήτων των υδρόβιων μακροφύτων, οικοσυστημικές διεργασίες και δυναμική της βλάστησης των εσωτερικών υδάτων
 • Επιδράσεις των παγκόσμιων μεταβολών (κλιματική αλλαγή) στα υδάτινα οικοσυστήματα,
 • Βιοποικιλότητα και Βιο-παρακολούθηση φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων σε προστατευόμενες περιοχές
 • Οικολογία τοπίου, χωροχρονικές μεταβολές καλύψεων /χρήσεων γης με τεχνικές τηλεπισκόπησης και GIS.

Αντιπροσωπευτικά Ερευνητικά Προγράμματα:

 • Παρακολούθηση της Οικολογικής Ποιότητας υδάτων ποταμών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ. «Δειγματοληψίες και αναλύσεις μακροφύτων των ποταμών» (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας). NMRC (2020‐2023).
 • Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats, and ecosystems in Greece. European Commission, LIFE-IP (2018 – 2025.)
 • Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services. COST Action – CONVERGES (2017 – 2021).
 • Sampling, sample analysis, and evaluation of Biological Quality Elements. Implementation of Article 8 of Directive 2000/60/EC (Rivers). Water Development Department of Cyprus (2016 – 2017).
 • Monitoring of ecological quality of Greek rivers for the Implementation of Article 8 of WFD 2000/60/EE: samplings and analyses of aquatic macrophytes. NMRC (2014‐2015).
 • Παρακολούθηση Χερσαίων Τύπων Οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας ΕΠΑΜΑΘ (2013-2015).
 • Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας και των Ανθρωπογενών Επιπτώσεων σε Υδάτινα Οικοσυστήματα με βάση τις Βιοκοινωνίες. Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» (2011 –2014).
 • Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on European freshwater ecosystems- REFRESH. Commission of the European Communities, Water resources. EU FP7–ENV -2009- REFRESH (2010 – 2014).

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Stefanidis K, Oikonomou A, Dimitrellos G, Tsoukalas D and Papastergiadou E 2023. Beyond taxonomic diversity patterns – investigating how a and b components of macrophyte functional diversity respond to environmental gradients in lotic ecosystems of Greece. Front. Plant Sci. 14:1204383. doi: 10.3389/fpls.2023.1204383.
 • Alimpić, Filip; Milovanović, Jelena; Pielech, Remigiusz; Hinkov, Georgi; Jansson, Roland; Dufour, Simon; Beza, Marcin; Bilir, Nebi; Santos Del Blanco, Luis; Božič, Gregor; Bruno, Daniel; Chiarabaglio, Pier Mario; Doncheva, Neli; Gültekin, Yaşar Selman; Ivanković, Mladen; Kelly-Quinn, Mary; La Porta, Nicola; Nonić, Marina; Notivol, Eduardo; Papastergiadou, Eva; Šijačić-Nikolić, Mirjana; Vietto, Lorenzo; Villar, Marc; Zhelev, Petar; Rodríguez-González, Patricia María. 2022. The status and role of genetic diversity of trees for the conservation and management of riparian ecosystems: A European experts’ perspective. Journal of Applied Ecology DOI: 10.1111/1365-2664.14247.
 • Rodríguez-González, P.M., Abraham, E., Aguiar, F., …. Papastergiadou. E., ……………Dufour S. 2022. Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. WIREs Water, DOI: 10.1002/wat2.1604
 • Konstantinos Stefanidis, Anthi Oikonomou, Eva Papastergiadou, 2021. Responses of different facets of aquatic plant diversity along environmental gradients in Mediterranean streams: Results from a largescale study in mainland Greece. Journal of Environmental Management 296, 113307, DOI 10.1016/j.jenvman.2021.113307.
 • Ersoy, Z.; Scharfenberger, U.; Baho, Didier; Bucak, Tuba; Feldmann, Tõnu; Hejzlar, Josef ; Levi, Eti; Mahdy, Aldoushy; Nõges, Tiina; Papastergiadou, Eva; Stefanidis, Konstantinos; Šorf, Michal; Søndergaard, Martin; Trigal, Cristina; Jeppesen, Erik; Beklioglu, M. 2020. Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: a Pan-European mesocosm experiment. Global Change Biology, DOI:10.1111/gcb.15338.
 • Flavia Landucci, K. Šumberová, L. Tichý, S. Hennekens, Liene Aunina, C. Biță‐Nicolae, L. Borsukevych, A. Bobrov, A. Čarni, Els De Bie, V. Golub, R. Hrivnák, S. Iemelianova, Ute Jandt, F. Jansen, Z. Kącki, K. Lájer, Eva Papastergiadou, U. Šilc, Z. Sinkevičienė, Z. Stančić, J. Stepanovič, B. Teteryuk, R. Tzonev, R. Venanzoni, I. Zelnik, M. Chytrý 2020. Classification of European marsh vegetation (Phragmito-Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23(2), pp. 297-316, Doi 10.1111/Avsc.12484.
 • Manolaki P., Guo Kun, Cristiana Vieira, Eva Papastergiadou, Tenna Riis 2020. Hydromorphology as a controlling factor of macrophytes assemblage structure and functional traits in the semi-arid European Mediterranean streams. Sci Total Environ 703,134658 DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.134658.
 • Stefanidis, K., M. Sarika, Eva Papastergiadou 2019. Exploring environmental predictors of aquatic macrophytes in water-dependent Natura 2000 sites of high conservation value: Results from a long-term study of macrophytes in Greek lakes. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 29: 1133-1148.
 • Scharfenberger, Ulrike, Jeppesen, Erik, Beklioglu, M., Søndergaard, M., Angeler, David, Çakıroluğ, Ayşe, Drakare, Stina, Hejzlar, Josef, Mahdy, Aldoushy, Papastergiadou, Eva, Šorf, Michal, Stefanidis, K., Tuvikene, Arvo, Zingel, Priit, Adrian, Rita 2019. Effects of trophic status, water level and temperature on shallow lake metabolism, metabolic balance: A pan-European mesocosm experiment. Limnol. Oceanogr. 64, 2019, 616–631.
 • Maria Moustaka-Gouni, Ulrich Sommer, Athina Economou-Amilli, George B. Arhonditsis, Matina Katsiapi, Eva Papastergiadou, Konstantinos A. Kormas, Elizabeth Vardaka, Hera Karayanni, Theodoti Papadimitriou 2019. Implementation of the Water Framework Directive: Lessons Learned and Future Perspectives for an Ecologically Meaningful Classification Based on Phytoplankton of the Status of Greek Lakes, Mediterranean Region. Environmental Management 64: 675–688, Doi 10.1007/s00267-019-01226-y.
 • Stefanidis, K., Eva Papastergiadou 2019. Linkages between Macrophyte Functional Traits and Water Quality: Insights from a Study in Freshwater Lakes of Greece. Water 11, 1047; doi: 10.3390/w11051047
 • Fyttis, G., Reizopoulou,S., Papastergiadou, E. 2019. Assessing the Ecological Quality of Coastal Lagoons of Western Greece: The Response of Benthic Communities to Environmental Variability. International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 1(3): 91-95.
 • Ekaterini Hadjisolomou, Konstantinos Stefanidis, George Papatheodorou, Evanthia Papastergiadou 2018. Assessment of the eutrophication related environmental parameters in two Mediterranean lakes by integrating statistical techniques and self-organizing maps. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 547.
 • Vieira C; Aguiar FC; Portela P; Monteiro J; Raven P; Holmes N; Cambra J; Flor-Arnau N; Chauvin C; Loriot S; Feret T; Dörflinger G; Germ M; Papastergiadou E; Manolaki P; Minciardi MR; Munné A; Urbanič G & Ferreira MT 2018. Bryophyte communities of Mediterranean Europe: a first approach to model their potential distribution in highly seasonal rivers. Hydrobiologia 812 (1): 27–43.
 • Christia, Ch., G. Giordani, E. Papastergiadou 2018. Environmental Variability and Macrophyte Assemblages in Coastal Lagoon Types of Western Greece (Mediterranean Sea) Water, 10, 151.
 • Erik Jeppesen, Sandra Brucet, Luigi Naselli-Flores, Eva Papastergiadou, Kostas Stefanidis, Tiina Nõges, Peeter Nõges, José Luiz Attayde, Tamar Zohary, Jan Coppens, Tuba Bucak, Rosemberg Fernandes Menezes, Francisco Rafael Sousa Freitas, Martin Kernan, Martin Søndergaard, Meryem Beklioğlu 2015. Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity. Hydrobiologia 750 (1): 201-227. [Highly Cited Paper (Top 1% of Plant & Animal Science) Sept/October 2016 & 2017]