Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής
Βαθμίδα: Καθηγητής
Γραφείο: 1ος όροφος, Γραφείο Β/Μ 113
Email: pdimopoulos@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996777, 6944297537

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1987)
 • Διδάκτορας Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τομέας Βιολογίας Φυτών («Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του Όρους Κυλλήνη – Οικολογική Προσέγγιση») (1993)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία των μαθημάτων Βιολογία Φυτών Ι, “Βιολογία Φυτών ΙΙ, Οικολογία Βλάστησης, Οικολογία ΙΙ, Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης, Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους, Χλωρίδα και Πανίδα της Ελλάδας (Τμήμα Γεωλογίας)
 • Μεταπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία των μαθημάτων “Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων” και “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών”.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ταξινομική, λειτουργική και φυλογενετική ποικιλότητα και Βιογεωγραφία,
 • Διατήρηση και Διαχείριση ειδών, οικοτόπων, οικοσυστημάτων και τοπίων,
 • Παρακολούθηση, Χαρτογράφηση, Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων, οικοσυστημάτων και ειδών σε Ελλάδα και Κύπρο,
 • Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών,
 • Τράπεζες σπερμάτων και Αποκατάσταση βλάστησης σε διαταραγμένα οικοσυστήματα
 • Οικολογία βλάστησης και φυτοκοινωνιολογία

Αντιπροσωπευτικά Ερευνητικά Προγράμματα (2010-2020)

 • Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting (MAIA). HORIZON 2020. CALL: H2020-SC5-2018-1. TOPIC: SC5-18-2018. Scientific Coordinator: Prof. Dr. Lars Hein, Wageningen University (NL). 2018-2022.
 • Integrated Actions for the Conservation and Management of Natura 2000 Sites, Species and Ecosystems in Greece. LIFE-IP 4 Natura. Ministry of Environment and Energy. Scientific coordinator for the Ecosystem Services Mapping and Assessment in Greece. 2017-2025.
 • ESMERALDA – Enhancing Ecosystem Services Mapping for Policy and Decision Making). H2020 Coordination and Support Actions Topic: Enhancing mapping ecosystems and their services. Call: SC5-10a-2014 – Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials. Scientific Coordinator: Prof. Dr. Benjamin Burkhard, Kiel University (DE). 2015-2018.
 • WOODIV – Origin and congruence of taxonomic, phylogenetic, functional and paleoecological diversity patterns: the model of European-Mediterranean woody plant biodiversity. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Prof. Dr. Frédéric Médail, IMBE Aix-Marseille University (France). 2015 – 2019.
 • European Red List of Habitat Types. Συντονιστής προγράμματος για την Ελλάδα: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DGEnvironment, ENV.B.3 – Nature/SER/2013/0025). Δεκέμβριος 2013 – Ιούνιος 2016.
 • Κωδικοποίηση, Καταγραφή και Χαρτογραφική αποτύπωση των πολιτισμικών τοπίων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016.
 • Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.
 • Ανάπτυξη υποδομών χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000». Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Δημόπουλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρηματοδότηση: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Νοέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis Th., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & D. Tzanoudakis (2016). Vascular plants of Greece ‒ an annotated checklist. Supplement. Willdenowia 46: 301-347
 • Karadimou E., Kallimanis A.S., Tsiripidis I. & Dimopoulos P. (2016). Functional diversity exhibits a diverse relationship with area, even a decreasing one. Scientific Reports 6, 35420; doi: 10.1038/srep35420.
 • Vlami V., Kokkoris I.P., Zogaris S., Cartalis C., Kehayias G., Dimopoulos P. (2017). Cultural landscapes and attributes of “culturalness” in protected areas: An exploratory assessment in Greece. Science of the Total Environment 595: 229-243.
 • Kallimanis A.S., Dimopoulos P., Panitsa M. (2017). Quality of non-expert citizen science data collected for habitat type conservation status assessment in Natura 2000 protected areas. Scientific Reports 7: 8873. DOI:10.1038/s41598-017-09316-9.
 • Karadimou E., Kallimanis A., Tsiripidis I., Raus T., Bergmeier E., P. Dimopoulos (2018). Functional diversity changes over 100 years of primary succession on a volcanic Mediterranean island: insights into assembly processes. Ecosphere 9(9): e02374.10.1002/ecs2.2374.
 • Kokkoris I.P., Drakou E.G., Maes J., P. Dimopoulos (2018). Ecosystem services supply in protected mountains of Greece: setting the baseline for conservation management. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 14 (1): 45-59.
 • Tsiripidis I., Xystrakis F., Kallimanis A.S., Panitsa M., P. Dimopoulos (2018). A bottom-up approach for the quantitative assessment of habitats structures and functions conservation status. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali: 1-16.
 • Thomas Raus, Elpida Karadimou & Panayotis Dimopoulos (2019). Taxonomic and functional plant diversity of the Santorini-Christiana island group (Aegean Sea, Greece). Willdenowia 49 (3): 363-381.
 • Xystrakis Fotios, Dimitrios Mitsios-Antonakos, Eleni Eleftheriadou, Panayotis Dimopoulos & Konstantinos Theodoropoulos (2019). Inter-regional beta-diversity patterns of the woody flora of Greece. Annals of Forest Research 62(1): 1-18
 • Dimitrios Zervas, Vasiliki Tsiaoussi, Athanasios S. Kallimanis, Panayotis Dimopoulos, Ioannis Tsiripidis (2019). Exploring the relationships between aquatic macrophyte functional traits and anthropogenic pressures in freshwater lakes. Acta Oecologica 99 103443.
 • Medail Frederic, Anne-Christine Monnet, Daniel Pavon, Toni Nikolic, Panayotis Dimopoulos, Gianluigi Bacchetta, Juan Arroyo, Zoltán Barina, Marwan Cheikh Albassatneh, Gianniantonio Domina, Bruno Fady, Vlado Matevski, Stephen Mifsud, Agathe Leriche (2019). What is a tree in the Mediterranean Basin hotspot? A critical analysis. Forest Ecosystems 6: 17 https://doi.org/10.1186/s40663-019-0170-6.
 • Eleni Iliadou, Ioannis Bazos, Konstantinos Kougioumoutzis, Elpida Karadimou, Ioannis Kokkoris, Maria Panitsa, Thomas Raus, Arne Strid & Panayotis Dimopoulos (2020). Taxonomic and phylogenetic diversity patterns in the Northern Sporades islets complex (West Aegean, Greece). Plant Systematics and Evolution 306: 28 (1-17).
 • Maria Panitsa, Eleni Iliadou, Ioannis Kokkoris, Athanasios Kallimanis, Constantia Patelodimou, Arne Strid, Thomas Raus, Erwin Bergmeier, Panayotis Dimopoulos (2020). Distribution patterns of ruderal plant diversity in Greece. Biodiversity and Conservation. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01915-4.
 • Kokkoris Ioannis, Mallinis, Georgios , Eleni S. Bekri , Vassiliki Vlami , Stamatis Zogaris, Irene Chrysafis, Ioannis Mitsopoulos and Panayotis Dimopoulos (2020). National Set of MAES Indicators in Greece: Ecosystem Services and Management Implications. Forests 11, 595; doi:10.3390/f11050595.
 • Alexian Cheminal, Ioannis P Kokkoris, Arne Strid, Panayotis Dimopoulos (2020). Medicinal and Aromatic Lamiaceae Plants in Greece: Linking Diversity and Distribution Patterns with Ecosystem Services. Forests 11, 661; doi:10.3390/f11060661.