Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 1ος Όροφος
Email: adamidis@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 996211

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Δασολογίας (BSc), (2006), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (MSc), (2007), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD), (2013), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Οικολογία σερπεντινικών εδαφών: οικοσυστημικές διεργασίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και διερεύνηση της λειτουργίας της υπερσυσσώρευσης μετάλλων στο ενδημικό είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum.
 • Μεταδιδακτορικό (postdoc), (2017), Department of Biological Sciences – University of Calgary (Calgary, Canada).
 • Μεταδιδακτορικό (postdoc), (2018), Biology Department – Temple University (Philadelphia, USA).
 • Μεταδιδακτορικό (postdoc), (2019), Institute of Ecology and Evolution – Bern University (Bern, Switzerland).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία των μαθημάτων ‘Βιολογία Φυτών Ι’, ‘Οικολογία ΙΙ’, ‘Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης’, ‘Φυσιολογία Φυτών’.
 • Μεταπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία του μαθήματος ‘Επιπτώσεις Περιβαλλοντικών Καταπονήσεων στα Μεσογειακά Φυτά’.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Λειτουργική οικολογία φυτών
 • Βιοτικές αλληλεπιδράσεις (φυτών-φυτών και φυτών-εντόμων)
 • Επίδραση των παγκόσμιων μεταβολών στις βιοτικές αλληλεπιδράσεις
 • Διερεύνηση των υποθέσεων υπερσυσσώρευσης μετάλλων από φυτικούς οργανισμούς
 • Τεχνολογίες φυτοεξυγίανσης
 • Πρόβλεψη οικοσυστημικής λειτουργίας μέσω σύνδεσης μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Adamidis GC, Varsamis G, Tsiripidis I, Dimitrakopoulos PG, Papageorgiou AC, (2021) Patterns of leaf morphological traits of beech (Fagus sylvatica L.) along an altitudinal gradient. Forests. 12: 1297. (Impact factor 2020: 2.633)
 • Dimitrakopoulos PG, Aloupi M, Tetradis G, Adamidis GC, (2021) Broomrape species parasitizing Odontarrhena lesbiaca (Brassicaceae) individuals act as nickel hyperaccumulators. Plants. 10(4): 816. (Impact factor 2020: 3.935).
 • Zografou K, Swartz MT, Adamidis GC, Tilden VP, McKinney EN, Sewall BJ, (2021) Species traits affect phenological responses to climate change in a butterfly community. Scientific Reports. 11: 3283. (Impact factor 2020: 4.379).
 • Stefanatou A, Dimitrakopoulos PG, Aloupi M, Adamidis GC, Nakas G, Petanidou T, (2021) From bioaccumulation to biodecumulation: nickel movement from Odontarrhena lesbiaca (Brassicaceae) individuals into consumers. Science of the Total Environment. 747, 141197. (Impact factor 2020: 7.963).
 • Kattge J, Bönisch G, Díaz S, Lavorel S, Prentice IC, Leadley P, Tautenhahn S, Werner G, Aakala T, Abedi M, Acosta ATR, Adamidis GC,… and Wirth C, (2020) TRY plant trait database – enhanced coverage and open access. Global Change Biology. 26, 119-188. (Impact factor 2020: 10.863).
 • Adamidis GC, Swartz M, Zografou K, Sewall B, (2019) Prescribed fire maintains host plants of a rare grassland butterfly. Scientific Reports. 9: 16826. (Impact factor 2020: 4.379)
 • Adamidis GC, Hoover S, Melathopoulos A, Cartar RV, (2019) Pollinators enhance crop yield and shorten the growing season by modulating plant functional characteristics: A comparison of 23 canola varieties. Scientific Reports. 9: 14208. (Impact factor 2020: 4.379)
 • Adamidis GC, Aloupi M, Mastoras P, Papadaki M-I, Dimitrakopoulos PG, (2017) Is annual or perennial harvesting more efficient in Ni phytoextraction? Plant and Soil. 418(1), 205-218. (Impact factor 2020: 4.192)
 • Adamidis GC, Kazakou E, Aloupi M, Dimitrakopoulos PG, (2016) Is it worth hyperaccumulating Ni on non-serpentine soils? Decomposition dynamics of mixed-species litters containing hyperaccumulated Ni across serpentine and non-serpentine environments. Annals of Botany. 117, 1241-1248. (Impact factor 2020: 4.357)
 • Zografou K, Adamidis GC, Grill A, Kati V, Wilson RJ, Willemse L, Halley JM, (2015) Who flies first? Habitat-specific phenological shifts of butterflies and orthopterans in the light of climate change: a methodological case study from south-east Mediterranean. Ecological Entomology. 40(5), 562-574. (Impact factor 2020: 2.465).
 • Adamidis GC, Dimitrakopoulos PG, Manolis A, Papageorgiou AC, (2014) Genetic diversity and population structure of the serpentine endemic Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Plant Systematics and Evolution. 300, 2051-2060. (Impact factor 2020: 1.631).
 • Adamidis GC, Kazakou E, Fyllas NM, Dimitrakopoulos PG, (2014) Species adaptive strategies and leaf economic relationships across serpentine and non-serpentine habitats on Lesbos, eastern Mediterranean. PLoS One. 9:e96034. (Impact factor 2020: 3.24).
 • Adamidis GC, Kazakou E, Baker AJM, Reeves RD, Dimitrakopulos PG, (2014). The effect of harsh abiotic conditions on the diversity of serpentine plant communities on Lesbos, an eastern Mediterranean Island. Plant Ecology and Diversity. 7(3), 433-444. (Impact factor 2020: 2.606).
 • Adamidis GC, Aloupi M, Kazakou E, Dimitrakopoulos PG, (2014). Intra-specific variation in Ni tolerance, accumulation and translocation patterns in the Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Chemosphere. 95, 496-502. (Impact factor 2020: 7.086).
 • Kazakou E, Adamidis GC, Baker AJM, Reeves RD, Godino M, Dimitrakopoulos PG (2010) Species adaptation in serpentine soils in Lesbos Island (Greece): metal hyperaccumulation and tolerance. Plant and Soil. 332, 369-385. (Impact factor 2020: 4.192).