Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 1ος όροφος, Γραφείο Β/Μ 111
Email: mpanitsa@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969238, 6944838451

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1989)
 • Διδάκτορας Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τομέας Βιολογίας Φυτών («Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας και της βλάστησης των νησίδων του ανατολικού Αιγαίου») (1997)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία μαθημάτων

 • Προπτυχιακά πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας: Βιολογία Φυτών Ι, Βιολογία φυτών ΙΙ, Βιογεωγραφία, Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας: Εκτίμηση βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση φυσικών περιοχών

Επιβλέψεις

 • Επίβλεψη 3 διδακτορικών, 12 μεταπτυχιακών και 29 προπτυχιακών διατριβών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση, περιγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο φυτικών ειδών και φυτοκοινοτήτων
 • Ταξινομική, λειτουργική και φυλογενετική ποικιλότητα φυτών
 • Μεσογειακή χλωρίδα και βλάστηση
 • Νησιωτικά οικοσυστήματα και νησίδες ενδιαιτήματος
 • Νησιωτική Βιογεωγραφία
 • Eπιστήμη των πολιτών και αειφορική διαχείριση
 • Δομή, δυναμική, διατήρηση-αναβάθμιση και διαχείριση μεσογειακών οικοσυστημάτων.
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών σε προστατευόμενες περιοχές
 • Προστασία και Διαχείριση ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων,
 • Ποικιλότητα φυτικών ειδών σε αστικές περιοχές και αγροοικοσυστήματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (2010-2020)

 • Panitsa, M.*, Trigas, P., Kontakos, D., Valli, A.T, Iatrou, Gr. (2021). Natural and cultural heritage interaction: aspects of plant diversity in three East Peloponnesian castles (Greece) and conservation evaluation. Plant Biosystems – An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, DOI: 10.1080/11263504.2021.1889701.
 • Panitsa, M.*, Kokkoris, I.P., Kougioumoutzis, K., Kontopanou, A., Bazos, I., Strid, A., Dimopoulos P. (2021). Linking Taxonomic, Phylogenetic and Functional Plant Diversity with Ecosystem Services of Cliffs and Screes in Greece. Plants 10(5), 992; https://doi.org/10.3390/plants10050992
 • Panitsa, M.*, Iliopoulou, N., Petrakis, E. (2021). Citizen Science, Plant Species, and Communities’ Diversity and Conservation on a Mediterranean Biosphere Reserve. Sustainability 13 (17) 9925; https://doi.org/10.3390/su13179925
 • Kougioumoutzis, K., Kokkoris, I.P., Panitsa, M., Strid, A., Dimopoulos, P. (2021). Extinction Risk Assessment of the Greek Endemic Flora. Biology 10 (10): 195; https:// doi.org/10.3390/biology10030195.
 • Kontopanou, A. & Panitsa* (2020). Habitat Islands on the Aegean Islands (Greece): Elevational Gradient of Chasmophytic Diversity, Endemism, Phytogeographical Patterns and need for Monitoring and Conservation. Diversity 12(1), 33; https://doi.org/10.3390/d12010033
 • Papanikolaou, A. & Panitsa* (2020). Plant species richness and composition of a habitat island within Lake Kastoria and comparison with those of a true island within the protected Pamvotis lake (NW Greece). Biodiversity Data Journal 8: e48704. DOI: 10.3897/BDJ.8.e48704
 • Panitsa M*., Iliadou E., Kokkoris I., Kallimanis A., Patelodimou C., Strid A., Raus T., Bergmeier E., Dimopoulos P. (2020). Distribution patterns of ruderal plant diversity in Greece. Biodiversity and Conservation https://doi.org/10.1007/s10531-019-01915-4
 • Kougioumoutzis, K., Kokkoris, I.P., Panitsa, M., Trigas, P., Strid, A., Dimopoulos, P. (2020). Plant Diversity Patterns and Conservation Implications under Climate-Change Scenarios in the Mediterranean: The Case of Crete (Aegean, Greece). Diversity12, 270.
 • Sarika M, Papanikolaou A, Yannitsaros A, Chitos T, Panitsa M.* (2019). Temporal turnover of the flora of lake islands: The island of Lake Pamvotis (Epirus, Greece). Biodiversity Data Journal 7: e37023. DOI:10.3897/BDJ.7. e 37023.
 • Tzortzakaki, O., Kati, V., Panitsa, M., Tzanatos, E. & S. Giokas (2019). Butterfly diversity patterns are related to the surrounding land cover in a densely- built Mediterranean city. Landscape and Urban Planning 183:79-87.
 • Zakkak, , Radovic, A., Panitsa, M., Vassilev, K., Shuka, L., Kuttner, M., Schindler, S. &V. Kati (2018). Vegetation patterns along agricultural land abandonment in the Balkans. Journal of Vegetation Science DOI: 10.1111/jvs.12670.
 • Panitsa, M*. & Kontopanou, A. (2017). Chasmophytic plant species diversity of Greece: floristic analysis and phytogeographical patterns. Botanica Serbica 41(2): 199-211.
 • Kallimanis, A.S., Panitsa, M. & Dimopoulos, P. (2017). Quality of non-expert citizen science data collected for habitat type conservation status assessment in Natura 2000 protected areas. Scientific Reports. DOI:10.1038/s41598-017-09316-9.
 • Trigas P., Panitsa M., & Tsiftsis S. (2013). Elevational Gradient of Vascular Plant Species Richness and Endemism in Crete – The Effect of Post-Isolation Mountain Uplift on a Continental Island System. PLOS ONE, 8(3): e59425. doi:10.1371.
 • Sfenthourakis S. & Panitsa M. (2012). From plots to islands: species diversity at different scales. Journal of Biogeography, 39 (4): 750–759.
 • Panitsa M.*,Koutsias N., Tsiripidis I., Zotos A., Dimopoulos P. (2011). Species-based versus habitat-based evaluation for conservation status assessment of habitat types in the East Aegean islands (Greece). Journal for Nature Conservation, 19: 269-275.
 • Panitsa M.*,Trigas P., Iatrou G. & Sfenthourakis S. (2010). Factors affecting plant species richness and endemism on land-bridge islands – an example from the East Aegean archipelago. Acta Oecologica – International Journal of Ecology, 36:431-437.