Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Ζώων
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 3ος Όροφος
Email: tzanatos@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969225

Επιστημονική κατάρτιση

 • 1999: Πτυχίο, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2002: MSc, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2006: Διδακτορικό, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2010: Εκπαιδευτικό σχολείο: Προηγμένες Μέθοδοι στην Εκτίμηση Αποθεμάτων (Stock Assessment-Advanced). Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (International Council for the Exploration of the Sea ‒ICES), Κοπεγχάγη.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων

 • Βιολογία Ζώων Ι
 • Βιολογία Ζώων ΙΙ
 • Οικολογία Ι
 • Θαλάσσια Οικολογία
 • Ιχθυολογία

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών & Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων,
 • Σχεδιασµός ∆ειγµατοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών ∆εδοµένων & Οικολογικά Μοντέλα

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Οικολογία ψαριών
 • Λειτουργία και διατήρηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων
 • Αλιευτική μεθοδολογία και διαχείριση
 • Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα

Εμπειρία πεδίου:

Συμμετοχή σε οκτώ ερευνητικούς πλόες με αντικείμενο ωκεανογραφία και/ή αλιεία. Οργάνωση και πραγματοποίηση πειραματικής αλιείας και δειγματοληψιών αλιευτικής παραγωγής σε σκάφη και σε λιμάνια εκφόρτωσης.

Ερευνητικά προγράμματα:

Συντονιστής δύο ερευνητικών προγραμμάτων. Συμμετοχή σε άλλα οκτώ διεθνή και οκτώ εθνικά ερευνητικά προγράμματα

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Tzanatos E., Somarakis S., Tserpes G., Koutsikopoulos C. (2006): Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in the Mediterranean: a case study in the Patraikos Gulf, Greece. Fisheries Research, 81: 158-168.
 • Tzanatos E., Castro J., Forcada A., Matic-Skoko S., Gaspar M., Koutsikopoulos C. (2013): A Metier-Sustainability-Index (MSI25) to evaluate fisheries components: assessment of cases from data-poor fisheries from southern Europe, ICES Journal of Marine Science, 70: 78-98.
 • Tzanatos E., Raitsos D. E., Triantafyllou G., Somarakis S., Tsonis A. A. (2014): Indications of a climate effect on Mediterranean fisheries, Climatic Change, 122: 41-54.
 • Georgiadis M., Mavraki N., Koutsikopoulos C., Tzanatos E. (2014): Spatio-temporal dynamics and management implications of the nightly appearance of Boops boops (Acanthopterygii, Perciformes) juvenile shoals in the anthropogenically modified Mediterranean littoral zone, Hydrobiologia, 734: 81-96.
 • Koutsidi M., Tzanatos E., Machias A., Vassilopoulou V. (2016): Fishing for function: The use of biological traits to evaluate the effects of multi-species fisheries on the functioning of fisheries assemblages, ICES Journal of Marine Science, 73: 1091-1103.