Καλωσήλθατε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Οικολογία &  Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών Tμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι), σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση µε την Περιβαλλοντική Βιολογία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να:

  1. προάγει τη γνώση και την έρευνα στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στα ευρύτερα πεδία της Εφαρμοσμένης Οικολογίας(π.χ. Διαχείριση Οικοσυστημάτων, παρακολούθηση και αξιολόγηση Οικολογικής Ποιότητας, Κατάσταση Διατήρησης Οικοτόπων, Κατάσταση των Οικοσυστημάτων, των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, Διαχείριση Βιολογικών Πόρων, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Οικοτοξικολογία, Εξελικτική Βιολογία, Λειτουργική Οικολογία, Βιοποικιλότητα)
  2. δημιουργεί στελέχη με άρτια εκπαίδευση και ευρεία γνώση του επιστημονικού πεδίου ώστε να ενδυναμώσει την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη
  3. εφοδιάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με γνώσεις και ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες με αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, μελετητικά γραφεία, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.).
  4. συγκρατήσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

Συνοπτικές πληροφορίες:

  • Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης
  • Tο ΠΜΣ δεν έχει τέλη φοίτησης
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος».
  • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) της ηµεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόσφατες ανακοινώσεις