Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις:

α) Αναστολής φοίτησης,

β) Διαγραφής και

γ) Συμμετοχής στις Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr.

Οι υπόλοιπες αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης, αναλυτικής βαθμολογίας κ.λ.π. θα χορηγούνται μέσω progress.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας