Το Πανεπιστήμιο Πατρών από τις 15 Νοεμβρίου 2023, παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση πιστοποιητικών Προπτυχιακών τίτλων σπουδών για το σύνολο των Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου.

Για την έκδοση των Πιστοποιητικών, οι απόφοιτοι, μπορούν να συνδεθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο: https://ptyxia.gov.gr/

Οδηγίες για έκδοση πιστοποιητικού αναγράφονται στο σύνδεσμο https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/.

Στον ίδιο σύνδεσμο καταγράφεται κατά περίπτωση Τμήματος το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας τίτλων σπουδών, με ημερομηνία έναρξης από την 1
η Σεπτεμβρίου 2004 και μεταγενέστερα.

Παράλληλα μέσω του ιδίου συνδέσμου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του εγγράφου.

Δεν παρέχονται στοιχεία για τίτλους σπουδών πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Πάτρας, Μεσολογγίου, Ηπείρου.

✓ Η Βεβαίωση τίτλου σπουδών που εκδίδεται, έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να κατατεθεί ως έγχαρτη.

✓ Σημειώνεται ότι με τη χρήση του μοναδικού κωδικού του εγγράφου που έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) μπορεί ο απόφοιτος να δημιουργήσει ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που έχει εκδώσει ο ίδιος, η οποία προστίθεται σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/demiourgia-e-apostille

Οι απόφοιτοι οι οποίοι δεν βρίσκουν δεδομένα που τους αφορούν, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους (ή του Τμήματος αρμοδιότητας) ώστε να παρέχουν ή επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στο πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ_gov