ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

 Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Master in Applied Ecology & Environmental Management) μέχρι δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, καθώς και την ερευνητική εργασία που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η ερευνητική εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας ή συναφών Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται:

 1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (20%)
 2. Η συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (20%)
 3. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή και η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
 5. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης του/της υποψηφίου/ας (40%)

Η προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και της προσωπικότητας του/ης υποψηφίου/ας, β) στην αξιολόγηση των συστατικών επιστολών του και γ) στην αξιολόγηση άλλων προσόντων (π.χ. τυχόν υποτροφίες, γνώση περισσότερων της μιας ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.) ή ελλείψεων του/ης υποψηφίου/ας Μ.Φ.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 8-9-2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

 1. Αίτηση συμμετοχής : http://www.biology.upatras.gr/wp-content/uploads/current_files/PMS_AEEM_Application_Form.docx
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάξαντος)

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι/ες των προαναφερομένων Τμημάτων. Οι τελειόφοιτοι/ες, εφ’ όσον επιλεγούν, θα πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) το αργότερο μέχρι 12 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων θα γίνει από τους/ις επιλαχόντες/ουσες.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισύναψη των δικαιολογητικών στην ανωτέρω πλατφόρμα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (grambio@upatras.gr ) σε μορφή pdf.

Η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25-09-2023 και ώρα 9.30 π.μ.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν και στο προσωπικό τους email.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

 • Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.
 • Τηλ.: 2610-969201,
 • e-mail: grambio@upatras.gr,
 • ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr

ο Πρόεδρος του Τμήματος

 Στέφανος Νταϊλιάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κατεβάστε την ακόλουθη προκήρυξη

Προκήρυξη ΕΟΔΠ 2023-2024