Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ2022-Ε&Ε), η πρόταση με τίτλο «Βιώσιμες τεχνολογίες μετατροπής υπολειμμάτων της βιομηχανίας ροδιού σε βιοκαύσιμα και βιοδραστικά συστατικά» (Ακρωνύμιο: POMEGRANATE), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Γεώργιο Αγγελή, εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΕΡΕΥΝΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ» (Αρ. Απόφασης 250.4/2022 , ΑΔΑ: 6ΗΣΞ46Ψ844-ΑΙΕ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 24 μηνών, είναι 200,000.00 €, και στο πλαίσιο αυτού θα απασχοληθούν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας μεταδιδάκτορας και τέσσερις υποψήφιοι διδάκτορες/μεταπτυχιακοί φοιτητές.