Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 218/27.4.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την δυνατότητα υπαγωγής των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο φοίτησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, ήτοι τα ν έτη, σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους στο Τμήμα, χωρίς να τίθεται ειδικός περιορισμός εξαμήνου σπουδών για την υπαγωγή τους. Η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών αυτών θα γίνεται με βάση τους κανόνες δήλωσης για οφειλόμενα μαθήματα.

Συνοπτική Περιγραφή προτεινόμενων Κανόνων Δήλωσης

Προτείνεται γενικά η δήλωση ν/2 ή (ν+1)/2 όπου ν είναι ο αριθμός μαθημάτων του εξαμήνου που ευρίσκεται ο φοιτητής.

Σε κάθε εξάμηνο δηλώνει όλα τα οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα αντίστοιχα (χειμερινά/εαρινά) εξάμηνα.