Σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Νόμου 4452/2017,
  • την αίτηση των φοιτητών και
  • την προτροπή για χρησιμοποίηση στο ακέραιο του εύρους της οριζόμενης εξεταστικής περιόδου (από 18-1-2021 έως 12-2-2021), προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών (συνεδρίαση 180/29.12.2020 της Συγκλήτου του ΠΠ)

η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Εξεταστικών Περιόδων (ΕΩΠΕΠ) του Τμήματος Βιολογίας προτείνει τη διεξαγωγή ενιαίας εξεταστικής περιόδου με ημερομηνία έναρξης 18-1-2021, αντί της διεξαγωγής πρώτης και δεύτερης φάσης, όπως κοινοποιήθηκε στις 30-1-2021.

  1. Στην ενιαία εξεταστική περίοδο θα εξετασθούν τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων για τους επι πτυχίω φοιτητές, καθώς και τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων για όλους τους φοιτητές.
  2. Στις εξετάσεις συμμετέχουν οι φοιτητές που θα εγγραφούν αποκλειστικά και μόνο με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό σε κάθε μάθημα της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, μέσω του συνδέσμου exams.eclass.upatras.gr, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του/των διδάσκοντα/ντων, αποδεχόμενοι τον κανονισμο εξέτασης.

* Ο/οι διδάσκων/ντες για κάθε μάθημα θα δημιουργήσει νέα “Εξέταση Μαθήματος” στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr για αυτή την εξεταστική περίοδο. Εξετάσεις μαθημάτων προηγουμένων εξεταστικών περιόδων θα πρέπει να απενεργοποιηθούν από τον/τους διδάσκοντα/ντες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η απενεργοποίηση θα γίνει από το Τμήμα Δικτύων. Η νέα «Εξέταση Μαθήματος» (ως μάθημα) θα πρέπει να είναι τύπου «Ανοικτό με Εγγραφή» ή «Κλειστό». Στην πρώτη περίπτωση (εξέταση τύπου «Ανοικτό με Εγγραφή») οι φοιτητές θα πρέπει να κληθούν από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να εγγραφούν σε αυτό εντός ορισμένης διορίας και στη συνέχεια το μάθημα θα πρέπει να μετατραπεί σε «Κλειστό». Στη δεύτερη περίπτωση (εξέταση τύπου «Κλειστό») η εγγραφή των φοιτητών θα γίνει από τους ίδιους τους διδάσκοντες.

  • Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή στην εξέταση των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου μέχρι τις 10-1-2021. Στην περίπτωση μαθήματος «Κλειστού τύπου» η εγγραφή των φοιτητών θα γίνει από τους ίδιους τους διδάσκοντες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Ο/οι διδάσκοντας/ες του κάθε μαθήματος θα ενημέρωσει τους συμμετέχοντες για τον τρόπο εξέτασης.

Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγραμμάτων Εξεταστικών.