ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707 Β/4.9.2020)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707 Β/4.9.2020) ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»., η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Βιολογίας προχώρησε στη σύνταξη υγειονομικού πρωτοκόλλου πλήρους λειτουργίας του ΠΠΣ και των υποδομών του Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, βάσει των υφιστάμενων ιδιαίτερων συνθηκών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

[1] Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ξεκινά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγραφούν στα μαθήματα του εξαμήνου ακολουθώντας τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος.

[2] Συνίσταται η προσέλευση των φοιτητών στους χώρους διδασκαλίας να γίνεται την προγραμματισμένη ώρα διδασκαλίας και να αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός τους στους κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους αιθουσών και εργαστηριακών χώρων) (σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 6 της ΚΥΑ).

[3] Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους (σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 της ΚΥΑ).

[4] Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες εντός του Τμήματος Βιολογίας.

(α) στις αίθουσες διδασκαλίας/αμφιθέατρα, εργαστήρια και κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο,
(β) στο αναγνωστήριο και στην αίθουσα Η/Υ του Τμήματος Βιολογίας,
(γ) στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος Βιολογίας,
(δ) στους κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους, όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 της  ΚΥΑ).

[5] Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της ΚΥΑ).

[6] Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν διεξάγονται με τη χρήση μάσκας (π.χ. ασκήσεις υπαίθρου), απαιτείται η τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της ΚΥΑ).

[7] Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση των ανωτέρω αναφερόμενων ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενεργούνται με φυσική παρουσία, των εργαστηρίων και των κλινικών ασκήσεων, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 της ΚΥΑ).

[8] Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 της ΚΥΑ η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών/επιλογής) και σεμιναρίων δύναται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) ανά τμήμα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του άρθρου 2, παρ. 2 της ΚΥΑ, σχετικά με την τήρηση της απόστασης και λαμβάνοντας υπόψιν τις διαθέσιμες υποδομές του Τμήματος Βιολογίας, ο αριθμός των ατόμων με φυσική παρουσία σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας/εργαστηρίων, διαφοροποιείται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1.

Αίθουσα Αριθμός ατόμων σύμφωνα με άρθρ. 2, παρ. 2 της ΚΥΑ
Β/Μ 026 (αίθ. 1ου έτους) 24
Β/Μ 061 (αίθ. 2ου έτους) 18
Β/Μ 069-70 (αίθ. 3ου έτους) 11
Β/Μ 071 (αίθ. 4ου έτους) 15
Βιβλιοθήκη Τμήματος Βιολογίας-Η/Υ 14
Εργαστηριακή αίθουσα Βοτανικής (Ισόγειο-1ος όροφος) 18-20
Εργαστηριακή αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών (Ισόγειο-1ος όροφος) 8
Εργαστηριακή αίθουσα Γενετικής-Μικροβιολογίας (2ος όροφος) 15-17
Εργαστηριακή αίθουσα Μορ. Βιολογίας-Βιολογίας Κυττάρου-Βιοχημείας (2ος όροφος) 35-40
Αίθουσα συνεδριάσεων-ΜΠΣ (2ος όροφος) 6
Εργαστηριακή αίθουσα Βιολογίας Ζώων (3ος όροφος) 28-30
Εργαστηριακή αίθουσα Βιολογίας Ζώων (μικρή αίθουσα, 3ος όροφος) 22-24
Εργαστηριακή αίθουσα Φυσιολογίας Ζώων (3ος όροφος) 24-26
Εργαστηριακή αίθουσα Οικολογίας (2ος όροφος) 15
Αίθουσα Η/Υ (3ος όροφος) 9-10

[9] Κατά την προσέλευση και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού για την αποφυγή συγχρωτισμού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο κατά την προσέλευση, είσοδο/έξοδο στους χώρους διδασκαλίας όσο και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας για όλους τους παρευρισκόμενους.

[10] Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι ενός μαθήματος ξεπερνούν το ανώτατο όριο των 50 φοιτητών, η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ). Με την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, θα ενημερωθούν εγκαίρως από τους διδάσκοντες ως προς τα ποια μαθήματα θα διδαχθούν εξ αποστάσεων και ποια δια ζώσης. Στις περιπτώσεις που οι εγγεγραμμένοι είναι κάτω από 50, για να μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης διδασκαλία/εργαστηριακή άσκηση ο αριθμός των ακροατών/ασκούμενων δε θα πρέπει να ξεπερνά το ανώτατο όριο ανά αίθουσα (Πίνακας 1). Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), δεν επηρεάζονται από το περιεχόμενο του παρόντος. Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οποία να αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα σπουδών (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 της ΚΥΑ).

[11] Η διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων σε κάθε μάθημα (υποχρεωτικό ή επιλογής) πραγματοποιείται σε ομάδες <20 φοιτητών/εργαστηριακό χώρο, και ακολουθώντας τα ανώτατα όρια στον αριθμό ασκούμενων σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας, όπως η τήρηση απόστασης των φοιτητών μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του διδακτικού προσωπικού (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 & άρθρο 5, παρ. 1β της ΚΥΑ).

[12] Οι φοιτητές εισέρχονται στον εργαστηριακό χώρο με μάσκα και εργαστηριακή ποδιά και κάθονται ακριβώς στις θέσεις που τους υποδεικνύει ο υπεύθυνος του μαθήματος και το εργαστηριακό προσωπικό.

[13] Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης, οι φοιτητές καθαρίζουν σχολαστικά με αλκοολούχο διάλυμα τους εργαστηριακούς πάγκους και τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν και αποχωρούν από το χώρο του εργαστηρίου. Ο εργαστηριακός χώρος παραμένει κενός και αερίζεται πλήρως για 15 λεπτά πριν την είσοδο της επόμενης ομάδας φοιτητών (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 & άρθρο 5, παρ. 1γ της ΚΥΑ).

[14] Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα που σχετίζονται με την ίωση (π.χ. πυρετός, κεφαλαλγία, συνάχι, μυαλγίες, κόπωση, διάρροια, εμετός, απώλεια όσφρησης ή και γεύσης) υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού κρούσματος προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κατσώρης Παναγιώτης (Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, τηλ. 6945370898, email: katsopan@upatras.gr)

Νταϊλιάνης Στέφανος (Υπεύθυνος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, τηλ. 6945654451, email: sdailianis@upatras.gr)

Μήτσαινας Γεώργιος (Μέλος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, τηλ. 6946475695, email: mitsai@upatras.gr)

Τζανάτος Ευάγγελος (Μέλος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, τηλ. 6974955885, email: tzanatos@upatras.gr)

Βασιλόπουλος Ιωάννης (Μέλος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, τηλ. 6979482471, email: iovasilop@upatras.gr)