Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω αιτήσεις είναι αναρτημένες στο παραγωγικό σύστημα docugate, στο σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr για χρήση από τους υποψήφιους διδάκτορες:

  1. Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
  2. Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα του Τμήματος
  3. Αίτηση Διαγραφής
  4. Αίτηση Ορκωμοσίας Διδακτόρων

Για την Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας  (2) θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Προσκόμιση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αριθμού Πρωτοκόλλου κατάθεσης ή βεβαίωση κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής. Σημειώνεται ότι τα διδακτορικά υποβάλλονται σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Ιδρυματικό Αποθετήριο στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr .
  2. Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απογραφικού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ekt.gr -ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του Τμήματος, καθώς και Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής στο ΕΚΤ σε ηλεκτρονική μορφή.
  3. Κατάθεση αντιγράφου Διδακτορικής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή pdf αρχείου στη Γραμματεία του Τμήματος.
  4. Αντίγραφο περίληψης Διδακτορικής Διατριβής (ελληνικά και αγγλικά) για την ιστοσελίδα του Τμήματος.
  5. Επιστροφή μαγνητικής κάρτας εισόδου και κλειδιών στη Γραμματεία του Τμήματος (εφόσον έχουν παραλάβει).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Λέσχη, Εστία και Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών (επισυνάπτεται).

Κατεβάστε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση Ορκωμοσίας Διδακτόρων υποβάλλεται στον ανωτέρω σύνδεσμο, αφού ανακοινωθούν οι ημερομηνίες ορκωμοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.biology.upatras.gr/phdthesis/application/