Διοικητικό Προσωπικό
Βαθμίδα: Γραμματειακή Υποστήριξη – Φοιτητικά θέματα
Γραφείο: Ισόγειο / Γραμματεία
Email: mtsepa@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969204