Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Ε.ΔΙ.Π
Γραφείο: 1ος Όροφος, Γραφείο Β/Μ 110
Email: saspanou@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 997770

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχίο Bιολογίας,Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1995).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Διατήρηση Περιβάλλοντος (Master of Science in Conservation), University College London, (Λονδίνο).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (2010).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Μορφολογία και Ανατομία Φυτών, Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Βλάστησης.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εκτίµηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών & Οικοτόπων, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Φυσικών Περιοχών.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Οικολογική αξιολόγηση και διαχείριση Φυσικών και Προστατευομένων περιοχών, Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην Οικολογία, Βιοποικιλότητα και Βιοπαρακολούθηση οικοσυστημάτων με τη χρήση Γ.Σ.Π (GIS), Χαρτογράφηση και Tηλεπισκόπηση βλάστησης και τύπων οικοτόπων, Μελέτη φυσικών οικοσυστημάτων και βιοτόπων του ελληνικού χώρου με σύγχρονες μεθόδους περιγραφής και ανάλυσης φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων.
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με 21 ανακοινώσεις.
 • Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε 20 ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
 • Κρίση επιστημονικών εργασιών σε 4 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Georgiadis, G, Spanou, S., Kokkoris, , Tiniakou, A., & Georgiadis, Th. (2014). Introducing an integrated monitoring system for natural ecosystems: The example of Strofilia wetlands in Western Peloponnese, Greece. International Journal of Environmental Research. 8(4): 1195-1202.
 • Spanou, S., Tiniakou, A., & Georgiadis, Th. (2013). Exploring agroecosystem floristic and vegetation diversity in a Mediterranean Ecosystem. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 3(3): 11-25.
 • Spanou, S., Tsegenidi, K., & Georgiadis, Th. (2012). Perception of visitors’ environmental impacts of ecotourism: A case study in the Valley of Butterflies protected area, Rhodes Island, Greece. International Journal of Environmental Research. 6(1): 245-258.
 • Spanou, S., Tiniakou, A., & Georgiadis, Nikolaidis, V., & Georgiadis, Th. (2007): Comparative study of protected areas in Greece: The case-study of three littoral Pinus pinea Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 16 – No. 11a, pp. 1335-1344.
 • Spanou, S., VERROIOS, G., DIMITRELLOS, G.,Livaniou-Tiniakou, A., Georgiadis, Th. & Anagnostopoulos, A. (2007). Establishing a bio-monitoring programme of plant species and habitats of the Mesogaia area (Athens, Greece): baseline survey results. Journal of Biological Research. 8:159–166.
 • Spanou S., Verroios, G., Dimitrellos, G.,Tiniakou, A. & Georgiadis, Th. (2006). Notes on the flora and vegetation of the sand dunes of western Greece. Willdenowia 36: 235-246.