Διοικητικό Προσωπικό
Βαθμίδα: Γραμματέας Τμήματος
Γραφείο: Ισόγειο / Γραμματεία
Email: grambio@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969205