Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Master in Applied Ecology & Environmental Management) μέχρι δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας ή συναφών Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 2. Τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.
 3. Τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων, τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών.

Τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται:

 1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (20%)
 2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (10%)
 3. Συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (20%)
 4. Διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή και η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
 5. Συνέντευξη (40%)

Η προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και της προσωπικότητας του/ης υποψηφίου/ας, β) στην αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, γ) στη διαπίστωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών ή γραπτής εξέτασης και δ) στην αξιολόγηση άλλων προσόντων (π.χ. τυχόν υποτροφίες, γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πλην της αγγλικής, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.) ή ελλείψεων του/της υποψηφίου/ας Μ.Φ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 06.09.2024 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

 1. Αίτηση συμμετοχής  [Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή WORD | Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή PDF]
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών πτυχίου/ διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα)
 5. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν)
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου)
 7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει)
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αν υπάρχουν)
 9. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Προϋπόθεση για την αποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower), που αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο έλεγχος της επάρκειας στα αγγλικά γίνεται με μία γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός επιστημονικού κειμένου. Υποψήφιοι που διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ, απαλλάσσονται από την εξέταση, ενώ οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι, εφ’ όσον επιλεγούν, για να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο μέχρι 25 Οκτωβρίου 2024. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων θα γίνει από τους επιλαχόντες.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με κατώτερο όριο το 7 (επτά) και μέχρι της κάλυψης του μέγιστου αριθμού εισακτέων του Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πλήρη κατάλογο και ιεραρχεί όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες, προβαίνει στην τελική επιλογή και καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισύναψη των δικαιολογητικών στην ανωτέρω πλατφόρμα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (grambio@upatras.gr) σε μορφή pdf.

Η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 07.10.2024 και ώρα 9.30 π.μ.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και στο προσωπικό τους email.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Τηλ.: 2610 969201 , e-mail: grambio@upatras.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://aeem.biology.upatras.gr/.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Στέφανος Νταϊλιάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής