Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 14ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, έχοντας υπόψη:

  • Το καταστατικό του Ιδρύματος Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Π. Δ/γμα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’)
  • Την υπ. αριθμ. 811/14.01.2022/Θέμα 2ο Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος

προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών επιστημόνων, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”»

Καταβάστε την σχετική πρόσκλήση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριών επιστημόνων με ειδικότητα βιολόγου ή περιβαλλοντολόγου ή δασολόγου ή χημικού, στο πλαίσιο του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”. [17/01/2022]