Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών εργαλείων για ανίχνευση και χαρακτηρισμό Kυκλοφορούντων Kαρκινικών Kυττάρων (ΚΚΚ) στο αίμα των ασθενών» προκηρύσσω τις παρακάτω θέσεις επιστημονικού προσωπικού:

1. Ένα φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων/Χημικών, Phd, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, με διάρκεια 30 μηνών και συνολική αμοιβή εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (64.500€).

  • Πτυχίο Βιολογίας/Χημείας
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην βιολογία κυττάρου ή συναφές αντικείμενο
  • Διδακτορική διατριβή στην βιολογία κυττάρου ή συναφές αντικείμενο
  • Απαιτείται να έχει γνώσεις κυτταροκαλλιεργειών, μοριακών τεχνικών, καθώς και γνώσεις τεχνικών που άπτονται του πεδίου της βιολογίας κυττάρου (western blot, ανοσοφθορισμός κτλ). Επίσης απαιτείται να έχει εμπειρία στην συγγραφή δημοσιεύσεων και άνεση στην αγγλική γλώσσα. Τέλος θα πρέπει να έχει αποκτήσει ερευνητική αυτονομία.
  • Προτίμηση θα δοθεί σε πιθανούς υποψηφίους που έχουν εμπειρία στο τομέα της υγρής βιοψίας (CTCs, Eξωσώματα κτλ) που άπτεται του φυσικού αντικειμένου του έργου . Επίσης θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν ασχοληθεί με τον καρκίνο και αντίστοιχα σηματοδοτικά μονοπάτια.

2. Ένα φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων/Χημικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως ερευνητής, με διάρκεια 30 μηνών και συνολική αμοιβή τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500€).

  • Πτυχίο Βιολογίας/Χημείας
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο που να άπτεται της βιολογίας κυττάρου/βιοχημείας
  • Απαιτείται να έχει γνώσεις κυτταροκαλλιεργειών, καθώς και γνώσεις τεχνικών που άπτονται του πεδίου της βιολογίας κυττάρου (πχ. western blot, ανοσοφθορισμό κτλ).

Για την επιλογή του άνω προσωπικού απαιτείται η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης διότι με αυτή την διαδικασία γίνεται σαφέστερη η εμπειρία του υποψηφίου σε συγκεκριμένες τεχνικές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην εν λόγω πρόσκληση διαθέτουν τα ακόλουθα στοιχεία/κριτήρια:

Όλοι οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσκομίσουν μία ή και περισσότερες συστατικές επιστολές.

Πάτρα, 22/06/2020.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο: Γαλάτεια Καλλέργη,

Επίκουρη καθηγήτρια Βιοχημείας

Τηλ. Επικοινωνίας : 2610969248/6944130157

e-mail: gkallergi@upatras.gr