Έναρξη διαδικασίας επιλογής είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and Applications), στις ειδικεύσεις: α) Βιολογική Τεχνολογία και β) Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 11-9-2020 ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στo e-mail της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογίας. Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 16-6-2020 έως 11-9-2020.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας, τηλ. (2610) 969201, 969205 FAX: (2610) 997306    e-mail: dgrambio@upatras.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr

Προκήρυξη - Αίτηση ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας

>Έντυπο αίτησης