Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 5/11-11-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Φυτών» για τη διδασκαλία του μαθήματος Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων (4ο εξάμηνο), με μερική απασχόληση.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Π. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023- ΨΚΡ8469Β7Θ-5ΝΩ (ΑΔΑ)