Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2020-2021, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 44 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) μηνών (το αργότερο μέχρι την 30/9/2021), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση σε συνεδρίασή της προχώρησε σε κατάταξη των υποψηφίων με βάση μοριοδότησης, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

  • Βαθμός Επιλογής=(Π.Μ. Μαθημάτων/180)*(Μ.Ο. Βαθμολογίας τους)*(Σ.Ε.Σ.)
  • Π.Μ. Μαθημάτων: Άθροισμα Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ECTS) που ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια, μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στα μαθήματα 1ου, 2ου και 3ου έτους.
  • Μ.Ο. Βαθμολογίας: Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει επιτύχει στα 3 έτη σπουδών.
  • Σ.Ε.Σ.: Συντελεστής έτους σπουδών , αντιστοιχεί σε 1 για τους φοιτητές 4ου έτους, 0,9 για τους φοιτητές 5ου έτους, 0,8 για τους φοιτητές 6ου έτους κ.ο.κ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί το κριτήριο του Μ.Ο. Βαθμολογίας

Η κατάταξη των υποψηφίων είναι η ακόλουθη:

(Κατεβάστε το πρακτικό)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021_ΤΕΛΙΚΟ_ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ _ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.._