Σκοπός του Δ.Π.Σ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση, η μετάδοση των αρχών υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, η εφαρμογή τους στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε τομείς/αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στην ευρύτερη επιστήμη του, καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Σ. προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το Δ.Π.Σ. αποτελεί για το Τμήμα Βιολογίας, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο Πατρών, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε Δ.Π.Σ. έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Η επιλογή των Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.) πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της Δ.Δ. ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη

Πύλη υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών και διδακτορικών

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Η Δικτυακή Πύλη για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου.