Μελος ΔΕΠ / Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης
Γραφείο: 2ος Όροφος, (Β/Μ 209)
Email: dvlastos@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969239 (γραφ.) / 2610 996150 (εργ.)

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προπτυχιακά μαθήματα:

 • Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου-Διδακτική,
 • Γενετική,
 • Γενική Βιολογία (Τμήμα Φυσικής-Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας)

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

 • Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση (ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας),
 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία (ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας)

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

 • Μελέτες επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων όπως ακτινοβολιών, φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικών ενώσεων, νανουλικών, νεοσυντιθέμενων χημικών ενώσεων, περιβαλλοντικών ρυπαντών, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων (πριν και μετά την επεξεργασία τους) στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.
 • Μελέτες ανίχνευσης και προσδιορισμού μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής έκθεσης σε διάφορους ρυπαντές.
 • Ανίχνευση της παρουσίας ξενοβιοτικών παραγόντων σε περιβαλλοντικά δείγματα (βρόχινου νερού, οργανικής ύλης εδάφους, επιφανειακών υδάτων λιμνών και ποταμών) και δυνητικές επιδράσεις στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.
 • Μελέτες της επίδρασης διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στην έκφραση επιλεγμένων γονίδιων.
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση δραστικών ουσιών φυτικών εκχυλισμάτων, με δυνητικές φαρμακευτικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με μελέτες προσδιορισμού της αντιγενοτοξικής (αντιμεταλλαξιγόνου) δράσης τους στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Demsia , Vlastos D., Goumenou M., Matthopoulos D.P. (2007). Assessment of Imidacloprid and Metalaxyl genotoxicity on cultured human lymphocytes and rat bone marrow, Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental of Mutagenesis, 634, 32-39.
 • Vlastos D., Moshou H., Epeoglou K. (2010) Evaluation of genotoxic effects of semicarbazide on cultured human lymphocytes and rat bone marrow, Food and Chemical Toxicology, 48, 209-214.
 • Vlastos D., Ntinopoulos A. (2011). Induction of micronuclei on Greek hairdressers occupationally exposed to chemical mixtures, Environmental Toxicology, 26 (5), 506-514.
 • Vlastos D., Mademtzoglou D., Drosopoulou E., Efthimiou I., Chartomatsidou T., Pandelidou C., Astyrakaki M., Chalatsi E., Mavragani-Tsipidou P. (2013). Evaluation of the genotoxic and antigenotoxic effects of Chios mastic water by the in vitro micronucleus test on human lymphocytes and the in vivo wing somatic test on Drosophila, PLoS ONE 8(7): e69494. doi:10.1371/journal.pone.0069494.
 • Chowdhury A.K.M.M.B., Konstantinou F., Damati A., Akratos C.S., Vlastos D., Tekerlekopoulou A.G., Vayenas V. (2015) Is physicochemical evaluation enough to characterize olive mill waste compost as soil amendment? The case of genotoxicity and cytotoxicity evaluation, Journal of Cleaner Production, 93, 94-102.
 • Charalampous N., Kindou A., Vlastos D., Tsarpali V., Antonopoulou M., Konstantinou I.K., Dailianis S. (2015) A multidisciplinary assessment of river surface water quality in areas heavily influenced by human activities, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 69(2), 208-222.
 • Vidali M-S., Bletsa E., Kouloumpis A., Skoutelis C.G., Deligiannakis Y., Gournis D., Vlastos D. (2016) Induction of Micronuclei by Multi-Walled Carbon Nanotubes interacting with Humic Acids in cultured human lymphocytes, Environmental Science: Nano, 3, 74 – 84.
 • Vlastos D., Antonopoulou M., Konstantinou I.K. (2016) Evaluation of toxicity and genotoxicity of 2-Chlorophenol on bacteria, fish and human cells, Science of the Total Environment, 551-552, 649-655.
 • Vlastos D., Dailianis S., Kindou A., Antonopoulou M., Gianni A., Zacharias I. (2017) Assessing the environmental/human risk of potential genotoxicants in water samples from lacustrine ecosystems: the case of lakes in Western Greece, Science of the Total Environment, 574, 246-252.
 • Tsarpali V., Goutas A., Karyda A., Efthimiou I., Antonopoulou M., Drosopoulou E., Vlastos D., Konstantinou I., Mavragani-Tsipidou P., Dailianis (2017) The role of acetone in the [omim] [BF4]-mediated adverse effects on tissues of mussels, human lymphocytes and the fruit fly Drosophila melanogaster, Journal of Hazardous Materials, 333, 339-347.
 • Drosopoulou E., Vlastos D., Efthimiou I., Kyrizaki P., Tsamadou S., Anagnostopoulou M., Kofidou D., Gavriilidis M., Mademtzoglou D., Mavragani-Tsipidou P. (2018) In vitro and in vivo evaluation of the genotoxic and antigenotoxic potential of the major Chios mastic water constituents, Scientific Reports, 8(1), 12200.
 • Vlastos D., Antonopoulou M., Lavranou A., Efthimiou I., Dailianis S., Hela D., Lambropoulou D., Paschalidou A.K., Kassomenos (2019) Assessment of the toxic potential of rainwater precipitation: First evidence from a case study in three Greek cities, Science of the Total Environment, 648, 1323-1332.
 • Αntonopoulou M., Thoma A., Konstantinou F., Vlastos D., Hela D. (2020) Assessing the human risk and the environmental fate of pharmaceutical Tramadol, Science of the Total Environment, 707, 135396.
 • Efthimiou I., Georgiou Y., Vlastos D., Dailianis S., Deligiannakis Y. (2020) Assessing the cyto-genotoxic potential of model zinc oxide nanoparticles in the presence of humic-acid-like-polycondensate (HALP) and the leonardite HA (LHA), Science of the Total Environment, 721, 137625.
 • Moshou H., Karakitsou A., Yfanti F., Hela D., Vlastos D., Paschalidou A.K., Kassomenos P., Petrou I. (2020) Assessment of genetic effects and pesticide exposure of farmers in NW Greece, Environmental Research, 186, 109558.
 • Chatzimpaloglou Α., Christophoridis C., Fountoulakis I., Antonopoulou M., Vlastos D., Bais A., Fytianos (2021) Photolytic and photocatalytic degradation of antineoplastic drug irinotecan. Kinetic study, identification of transformation products and toxicity evaluation, Chemical Engineering Journal, 405, 126866.
 • Efthimiou I., Kalamaras G., Papavasileiou K., Anastasi-Papathanasi N., Georgiou Y., Dailianis S., Deligiannakis Y., Vlastos (2021) ZnO, Ag and ZnO-Ag nanoparticles exhibit differential modes of toxic and oxidative action in hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis, Science of the Total Environment, 767, 144699.
 • Vidali M-S., Dailianis S., Vlastos D., Georgiadis P. (2021) PCB cause global DNA hypomethylation of human peripheral blood monocytes in vitro, Environmental Toxicology and Pharmacology, 87, 103696.
 • Kalamaras G., Kloukinioti M., Antonopoulou M., Ntaikou I., Vlastos D., Eleftherianos A., Dailianis (2021) The potential risk of electronic waste disposal into aquatic media: the case of personal computer motherboards, Toxics, 9(7), 166.
 • Dailianis S., Charalampous N., Giokas S., Vlastos D., Efthimiou I., Dormousoglou M., Cocilovo C., Faggio C., Shehu A., Shehu J., Lyberatos G., Ntaikou I. (2021) Chemical and biological tracking in decentralized sanitation systems: the case of artificial constructed wetlands, Journal of Environmental Management, 300, 113799.