Μελος ΔΕΠ / Τομέας Βιολογίας Φυτών
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 1ος Όροφος
Email: yiola.petropoulou@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969223, 2610 997496

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (1986).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (1993).

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Προπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία των μαθημάτων “Φυσιολογία Φυτών”, “Οικοφυσιολογία φυτών” και “Φωτοσύνθεση”.
 • Μεταπτυχιακό επίπεδο: Συνδιδασκαλία των μαθημάτων “Παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στα φυτά” και “Περιβαλλοντική Βιολογία Μεσογειακών φυτών”.

Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες

Φυσιολογία και Οικοφυσιολογία φυτών με έμφαση στη μελέτη

 • του προστατευτικού δυναμικού των φύλλων απέναντι σε φωτοανασταλτικές συνθήκες του περιβάλλοντος
 • των φυσιολογικών και βιοχημικών προσαρμογών της φωτοσυνθετικής συσκευής σε ιστούς με υψηλή περιεκτικότητα ανθοκυανινών
 • των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φωτοσύνθεσης των βλαστών και των καρπών

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Petropoulou, Y., Kyparissis, A., Nikolopoulos, D., & Manetas, Y., 1995. Enchanced UV-B radiation alleviates the adverse effects of summer drought in the Mediterranean pines under field conditions. Physiologia Plantarum 94: 37-44
 • Manetas, Y., Drinia, Α. & Petropoulou, Y., 2002. High contents of anthocyanins in young leaves are correlated with low pools of xanthophyll cycle components and low risk of photoinhibition. Photosynthetica 40: 349-354.
 • Manetas, Y., Petropoulou, Y., Psaras, G. K. & Drinia, Α., 2003. Exposed red (anthocyanic) leaves of Quercus coccifera display shade characteristics. Functional Plant Biology 30: 265-270.
 • LEVIZOU, E., PETROPOULOU, Y. & MANETAS, Y., 2004. Carotenoid composition of peridermal twigs does not fully conform to a shade acclimation hypothesis. Photosynthetica, 42: 591-596.
 • Kotakis, Ch., Petropoulou, Y., Stamatakis, K., Yiotis, Ch. & Manetas, Y., 2006. Evidence for active cyclic electron flow in twig chlorenchyma in the presence of an extremely deficient linear electron transport activity. Planta, 225 (1): 245-253.
 • Yiotis, Ch., Petropoulou, Y. Manetas, Y., 2009. Photosynthesis in light-remote plant tissues: evidence for light-independent and steeply decreasing PSII efficiency along twig depth in four tree species. Photosynthetica 47: 223-231.
 • Zeliou, K., Manetas, Y., Petropoulou, Y., 2009. Transient winter leaf reddening in Cistus creticus characterizes weak (stress-sensitive) individuals, yet anthocyanins cannot alleviate the adverse effects on photosynthesis. Journal of Experimental Botany 60: 3031-304