Διοικητικό Προσωπικό
Βαθμίδα: Γραμματειακή Υποστήριξη – Μεταπτυχιακά / Διδακτορικά
Γραφείο: Ισόγειο / Γραμματεία
Email: grambio@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610 969201