1. Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109 οικ./8000/16.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64), της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ(Β’783) και της με αριθ. πρωτ. 113/12.3.2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, ανεστάλησαν όλες οι ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τα πτυχία τους από τις γραμματείες των Τμημάτων παρουσία Προέδρου, χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών. Τα Τμήματα καθορίζουν τον ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ 22.3.2020 (ΦΕΚ 986) ΚΥΑ περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια από 23.3.2020 και ώρα 6.00 π.μ έως 6.4.2020 και ώρα 6.00 π.μ, υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου.

4. Για την ειδική περίπτωση αδυναμίας πτυχιούχου προσέλευσης στη Γραμματεία, το πτυχίο δύναται να αποστέλλεται με τον ακόλουθο τρόπο και με αποκλειστική ευθύνη του πτυχιούχου κατόπιν αιτήματός του, ως ακολούθως:

– Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (paspioti@upatras.gr και dgrambio@upatras.gr )με συνημμένα τα παρακάτω:

4.1 Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού, με δική μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιανουαρίου 2020).
Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

4.2 Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

Τα πτυχία μπορεί να παραλάβει με αυτοπρόσωπη παρουσία ο απόφοιτος με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία με εταιρία ταχυμεταφορών κατόπιν τηλεφωνικής (2610 969201, 204, 205) ή ηλεκτρονικής (paspioti@upatras.gr και dgrambio@upatras.gr ) επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες 7, 8, 9, 10 Απριλίου και ώρες 10.00-12.00.