Σύμφωνα με την αριθ. 13/2-7-2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας η ημερομηνία κτήσης πτυχίου για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2020 είναι η 3η Αυγούστου 2020.

  •  Το αργότερο μέχρι τις 31/7/2020 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.
  • Τελική ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής στη Γραμματεία της βαθμολογίας: 31/7/2020.
  • Ημερομηνία οριστικοποίησης βαθμολογίων από τη Γραμματεία: 31/7/2020.
  • Μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης βαθμολογίων δεν μπορεί να γίνει καμία διόρθωση της βαθμολογίας από τη Γραμματεία.

Πάτρα, 21/7/2020
Από τη Γραμματεία του Τμήματος