• Το αργότερο μέχρι τις 12/3/2021 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και το αργότερο μέχρι τις 12/3/2021 να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των διπλωματικών εργασιών και των μαθημάτων.
  • Τελική ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής των υπογεγραμμένων από τους διδάσκοντες βαθμολογίων στη Γραμματεία είναι η Παρασκευή 12/3/2021.

Πάτρα, 01/3/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος